Zdielať článok


Facebook Linkedin
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o verejnom obstarávaní – časť I.

Dňa 14.09.2017 bol schválený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „návrh zákona“). Návrh zákona je v štádiu schválenia prezidentom SR, pričom navrhovaná účinnosť zákona je 01.11.2017.  Návrh zákona prináša rozsiahle zmeny týkajúce sa rozšírenia zoznamu výnimiek v rámci podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou, zvýšenia finančného limitu na nákup potravín, povinnosť overovať referencie v registri, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti len u víťaza, možnosť uzavrieť rámcovú dohodu cez dynamický nákupný systém, rozšírenie možnosti zadávania podlimitnej zákazky mimo elektronického trhoviska, jednoobálkový systém podlimitných zákaziek, možnosť vyhodnotenia podmienok účasti až po vyhodnotení ponúk.

 

V tomto článku sa budeme venovať problematike zmeny obstarávania podlimitných zákaziek.

Podľa ust. § 108 ods. 1 písm. a) ZVO (v účinnom znení): „Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje podľa § 109 až 112, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu.“

Účinná právna úprava obmedzuje možnosti verejných obstarávateľov na výber postupov zadávania podlimitných zákaziek. Pri zadávaní bežne dostupných tovarov, služieb alebo stavebných prác musia verejní obstarávatelia podľa ust. § 108 ods. 1 písm. a) účinnej právnej úpravy povinne použiť elektronické trhovisko. Systém elektronického trhoviska mal byť určený len na jednoduché typy komodít, akými sú napr. kancelársky papier alebo benzín, pričom však neumožňuje vložiť vlastnú zmluvu (nakoľko táto je generovaná priamo systémom EKS) ani použiť zložitejšie kritériá (nie je napr. možné zohľadniť pomer ceny a kvality). V systéme elektronického trhoviska pri podlimitných  zákazkách je stanovené iba jedno hodnotiace kritérium, a to najnižšia cena ponuky.

Podľa ust. § 108 ods. 1 písm. a) (navrhovaného znenia): „Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje podľa § 109 až 112 alebo podľa § 113 až 116, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu.“

Doplnením možnosti zadávať zákazku v rámci podlimitného postupu bez elektronického trhoviska aj na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce sa rozšíria možnosti verejných obstarávateľov na zabezpečenie požadovaných tovarov, služieb a stavebných prác. Verejným obstarávateľom sa predovšetkým umožní využiť rôznorodosť hodnotiacich kritérií (ako napr. pomer ceny a kvality), ktorými môžu dosiahnuť úspory pri servise, údržbe, či prevádzkových nákladoch, zároveň má verejný obstarávateľ právo koncipovať návrh zmluvy.

Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ bude môcť obstarávať podlimitné zákazky aj bez použitia elektronického trhoviska (ktorého systém má nastavenú formulárovú štruktúru ponuky), vznikla potreba zjednodušiť systém predkladania „klasických“ ponúk.

Podľa ust. § 113 ods. 1 (navrhovanej úpravy): „Pri zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a druhej časti prvej hlavy, ak nie je v § 113 až 116 ustanovené inak; nepoužije sa § 26, § 27, § 28 ods. 2 až 4, § 29, § 30 ods. 5 až 22, § 31, § 45, § 49 ods. 5, § 52 ods. 1 až 4 a § 62; § 52 ods. 5 a 6 sa použijú primerane.“

V zmysle navrhovanej právnej úpravy ust. § 113 ZVO (neaplikácia ust. § § 49 ods. 5, § 52 ods. 1 až 4 ZVO) sa odstráni povinnosť v rámci obstarávania podlimitnej zákazky členiť ponuku na časť „Kritéria“ a časť „Ostatné“, t.j. dvojobálkový systém. Využívaním súčasného dvojobálkového systému dochádza k predlžovaniu doby potrebnej na uzavretie zmluvy. Navrhovaná zmena by mala skrátiť postup verejného obstarávania najmenej o 10 dní, počas ktorých museli verejní obstarávatelia čakať na uplynutie lehoty pre otváranie časti ponuky označenej ako „Kritériá“. Využitím „jednoobálkového“ postupu odpadnú verejným obstarávateľom aj iné povinnosti, akými sú napríklad povinnosť zverejňovať informáciu o otváraní ponúk časti označenej ako „Ostatné“ a „Kritériá“ na profile a zasielaniu oznámenia podľa § 166.

Kategórie:

Novinky , Verejné právo


Tagy:

verejné obstarávanie , verejné právo


Publikované:

9. októbra 2017

Súvisiace články