Monitoring zamestnancov

28. apríla 2015

Monitoring zamestnancov. Foto: pexels.com

Dobrý deň,
chcela by som sa poradiť, či je zamestnávateľ oprávnený čítať moju súkromnú elektronickú poštu, pokiaľ bola odoslaná z mojej pracovnej emailovej adresy. Bola som totiž napomenutá, že zamestnanci nie sú oprávnení vybavovať svoje osobné záležitosti prostredníctvom pracovného emailu. Zamestnávateľ vykonával kontrolu prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty počas celého mesiaca, pričom zamestnanci na to neboli vopred upozornení. Ďakujem, Vaša čitateľka.

Vážená čitateľka,

Podľa zákonníka práce zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil.

Zo zákonníka práce vyplýva pre zamestnávateľa povinnosť prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania, ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus.

Na základe citovaných ustanovení zákonníka práce je kontrola pracovnej elektronickej pošty možná aj bez súhlasu zamestnancov, ale iba za predpokladu, že zamestnávateľ vopred prerokuje zo zástupcami zamestnancov a oznámi zamestnancom rozsah, spôsob a dobu vykonávania kontroly, pričom má na jej vykonávanie vážne dôvody. Zákon neurčuje, čo možno považovať za vážne dôvody, možno však poukázať na rozhodovanie Európskeho súdu pre ľudské práva v pri posudzovaní zásahu do práva na súkromie, ktorý uplatňuje tri základné kritéria posudzovania zásahov, a to legalita, legitimita a proporcionalita, t. j. je potrebné skúmať „účelnosť, odôvodnenosť, transparentnosť a primeranosť“ zásahu. Na uvedené kritériá pri svojom rozhodovaní odkazuje aj Ústavný súd Slovenskej republiky.

Inak je to ale pri súkromnej pošte, kedy ide o zásah do súkromia zamestnanca. V prípade, ak zamestnávateľ stanovuje, napr. v pracovnom poriadku, že pracovný email sa používa výlučne na pracovné účely, zamestnávateľ sa môže v takýto prípadoch dôvodne domnievať, že pri kontrole nenarazí na súkromnú elektronickú poštu zamestnanca, preto napríklad otvorenie emailu, z ktorého názvu alebo adresáta nemožno vyvodiť, že ide o súkromný email nie je automaticky porušením práva na súkromie podľa článku 19 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky. V momente ako zamestnávateľ zistí, že ide o súkromný email, adresovaný zamestnancovi nie z dôvodu výkonu práce pre zamestnávateľa, je povinný upustiť od jeho čítania, inak by sa dopúšťal neoprávnených zásahov do zamestnancovho práva na súkromie a tiež porušenia zákonného príkazu zachovávať telekomunikačné tajomstvo.

Späť na články

Brexit and Customs Duties

21. marca 2019 | Administrative law Customs law Legislation News

Despite the fact that in connection with Brexit we are still talking about the alternatives and the will of both parties to avoid the [...]

Viac

Brexit a colné povinnosti

21. marca 2019 | Colné právo Legislatíva Novinky Správne právo

Napriek tomu, že v súvislosti s Brexitom sa stále hovorí o alternatívach a vôli oboch strán vyhnúť sa „tvrdému“ Brexitu, v súčasnosti, [...]

Viac

Zavedenie systému online registračných pokladníc (e-Kasa)

6. marca 2019 | Legislatíva Novinky Obchodné právo

S účinnosťou novely Zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice dôjde v priebehu roku 2019 [...]

Viac

Novinky

Brexit a colné povinnosti

21. marca 2019

Zavedenie systému online registračných pokladníc (e-Kasa)

6. marca 2019

Povinnosť oznámiť voľné pracovné miesta

3. februára 2019

Sme hrdí

Kategórie