Zdielať článok


Facebook Linkedin
HOSPODÁRSKE OPATRENIA (COVID-19) – Dotácie na úhradu nájomného

 

AKTUALIZOVANÉ – obdobie 2. vlny pandémie

Vážený klient,

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo dňa 16.12.2020 výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nájomné za sťažené obdobie užívania v druhej vlne pandémie, ktoré je možné na základe zmeny § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií (ďalej len ,,ZoPD“) v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR podávať od 16.12.2020 do 31.03.2021.

I. Predmet dotácie

Predmetom dotácie je nenávratný príspevok na úhradu nájomného, pokiaľ užívanie predmetu nájmu dohodnutým účelom bolo

 1. znemožnené uzavretím predmetu nájmu,
 2. znemožnené prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach,
 3. podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu, alebo
 4. podstatne obmedzené zákazom vychádzania verejnosti z dôvodu prijatia obmedzenia slobody pohybu a pobytu.

Predmetná dotácia na úhradu nájomného sa podľa ustanovení ZoPD rovnako vzťahuje aj na podnájomné vzťahy.

Definícia NÁJOMNÉHO

Nájomným sa pre účely zákona považuje plnenie v peniazoch, na ktoré je prenajímateľ oprávnený podľa nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať najneskôr od 1. augusta 2020 predmet nájmu.

Z definície nájomného sú vylúčené iné záväzky, ako je:

 • plnenie obvykle spojené s nájmom (napr. energie, náklady spojené s bežnou údržbou, a. i.),
 • obratová zložka,
 • daň z pridanej hodnoty, ak si platiteľ dane môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty.

Pokiaľ však nie je možné výšku úhrady za služby oddeliť od výšky nájomného, na účel výpočtu maximálnej výšky dotácie sa výška nájomného znižuje o 5 %.

Definícia PREDMETU NÁJMU

Predmetom nájmu môže byť len:

 1. miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie A zároveň v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom, VRÁTANE súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov; alebo
 2.  trhové miesto

II. Oprávnené osoby

Oprávnenou osobou o poskytnutie dotácie je nájomca, avšak na základe žiadosti podanej prenajímateľom, ktorým môže byť:

 1. fyzická osoba – nepodnikateľ,
 2. fyzická osoba – podnikateľ (napr. SZČO),
 3. právnická osoba – nepodnikateľ (napr. občianske združenie, nadácia, …),
 4. právnická osoba – podnikateľ.

Taxatívne sú z predmetnej podpory vylúčení poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorým sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť ako aj subjekty pôsobiace vo finančnom sektore.   

Na základe upraveného znenia môže byť žiadateľom o dotáciu aj nájomca, ktorý bol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach. 

III. Výška dotácie

Výška dotácia je priamo úmerná zľave z nájomného, ktorá bola poskytnutá prenajímateľom, najviac však vo výške 50 % z nájomného za obdobie sťaženého užívania.

Celková výška pomoci poskytnutej podniku nesmie prekročiť hranicu 800 000,- Eur, pre podnik pôsobiaci v odvetví rybolovu a akvakultúry 120 000,- Eur alebo pre podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej výrobe 100 000,- Eur. Pokiaľ ide o príspevok podľa schémy de miminis, maximálna výška príspevku je 200 000,- Eur (v závislosti od predmetu činnosti žiadateľa príspevku).

V prípade nájomných vzťahov so správcom majetku štátu sa nájomné automaticky znižuje na polovicu jeho výšky.

IV. Neuhradená časť nájomného

Nájomca je v zmysle zákona povinný uhradiť prenajímateľovi neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania, znížené o poskytnutú zľavu z nájomného a o výšku poskytnutej dotácie na nájomné poukázanej prenajímateľovi. Takto neuhradenú časť alebo celé nájomné môže nájomca uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (najneskôr od 1. apríla 2021), ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.

V prípade, ak nájomca už uhradil prenajímateľovi nájomné za celé obdobie alebo časť obdobia sťaženého užívania, o dotáciu bude možné stále požiadať, pričom bude poskytnutá za rovnako dlhé obdobie, ako bolo sťažené užívanie, a to vo výške poskytnutej zľavy z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného.

V. Práva nájomcu pri neposkytnutí zľavy

V prípade, že sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného, nájomca je oprávnený uhrádzať prenajímateľovi celé neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (najneskôr od 1. apríla 2021), ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.

Rovnako platí, že ak nájomca nájomné už uhradil, môže uhradiť nájomné za rovnako dlhé obdobie ako bolo sťažené užívanie, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.

VI. Podávanie žiadostí

Žiadosť o dotáciu podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na svoj účet.

Prenajímateľ bude môcť žiadosť o nájomné predložiť elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejnení Ministerstvo hospodárstva SR na svojom webovom sídle – https://www.mhsr.sk.  Formulár žiadosti, ktorý bude obsahovať podpisy prenajímateľa a nájomcu autorizované podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente má rovnaké účinky ako dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného a o zrieknutí sa plnenia z dotácie na nájomné nájomcom v prospech prenajímateľa.

VII. Obdobie sťaženého užívania

Určenie obdobia sťaženého užívania počas druhej vlny pandémie je potrebné posudzovať podľa prijatých opatrení a s tým súvisiacimi prehľadmi období, ktoré zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR.

Obdobie sťaženého užívania je v jednotlivých tabuľkách rozdelené v závislosti od:

Ak bol podnik uzatvorený / obmedzený na svojej prevádzke v dôsledku opatrení Úradu verejného zdravotníctva od 15.10.2020 do 15.12.2020, žiadať o dotáciu možno len za toto obdobie, resp. v závislosti od obdobia obmedzenia pre daný okres alebo druh prevádzky.

Obdobia sťaženého užívania uvedené v tabuľke pre jednotlivé okresy sú ďalej doplnené prehľadom období, v ktorom je uvedené obdobie sťaženého užívania pre vybrané druhy prevádzok, medzi ktoré patria:

 • prevádzky do 15m2,
 • prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, bary, kaviarne, cukrárne a pod.),
 • divadlá, kiná, fitness centrá, wellness,
 • kúpaliská a aquaparky nad 1000 návštevníkov,
 • hromadné podujatia s obmedzeným počtom osôb (1.10 – 14.10. do 50 os. a 15.10. – 15.12. do 6 os.)
 •  

VIII. Osobitné podmienky

Nájomca je, v zmysle návrhu zákona, povinný na vyzvanie poskytnúť prenajímateľovi bezodkladne súčinnosť potrebnú na účel poskytnutia dotácie na nájomné.

V rámci dotačnej schémy a podaných žiadostí sa neprihliada na:

 • nájomné vzťahy vzniknuté po 1. auguste 2020;
 • na zmeny nájomnej zmluvy (alebo obdobnej zmluvy) ku ktorým došlo po 31. auguste 2020;

ZoPD v prípade dotácie na úhradu nájomného prezumuje, že žiadateľ spĺňa nasledovné podmienky aj bez ďalšieho preukazovania:

 • vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
 • nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,
 • neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
 • nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov.

Žiadateľ, ktorý je mikro alebo malým podnikom bez ohľadu na skutočnosť, či k 31.12.2019 bol v ťažkostiach, je povinný preukázať vyhlásením splnenie nasledovných podmienok (výzva podľa oddielu 3.1 Dočasného rámca):

 • nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
 • nenárokuje sa voči nemu vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie
 • nedostal pomoc na záchranu alebo na reštrukturalizáciu,
 • nepresiahol maximálnu stanovenú výšku pomoci.

Žiadateľ, ktorý je stredným alebo veľkým podnikom a nebol v ťažkostiach k 31.12.2019, je povinný preukázať vyhlásením splnenie nasledovných podmienok (výzva podľa oddielu 3.1 Dočasného rámca):

 • nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie
 • nenárokuje sa voči nemu vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie,
 • k 31.12.2019 nebol v ťažkostiach,
 • nepresiahol maximálnu stanovenú výšku pomoci.

Žiadateľ, ktorý je stredným alebo veľkým podnikom a bol v ťažkostiach k 31.12.2019, je povinný preukázať vyhlásením splnenie nasledovných podmienok (výzva de minimis):

 • nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie
 • nenárokuje sa voči nemu vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie,
 • poskytnutá pomoc nebude použitá v odvetviach hospodárstva, resp. na činnosti, na ktoré sa pomoc nevzťahuje,
 • nepatrí do skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik podľa čl. 2 ods. 2 nariadenia ,,de minimis“,
 • nepresiahol maximálnu stanovenú výšku pomoci podľa čl. 2 ods. 2 nariadenia ,,de minimis“.

V prípade, že požadovaná výška dotácie na nájomné prevyšuje 100.000,- EUR, žiadosť musí obsahovať aj označenia konečného užívateľa výhod.

IX. Následky nedodržania podmienok

Pokiaľ sa preukáže nepravdivosť vyhlásenia o splnení podmienok na poskytnutie dotácie na nájomné podľa ZoPD alebo označenia konečného užívateľa výhod, nájomca je povinný poskytnutú dotáciu na nájomné vrátiť.

Záver

Medzi najpodstatnejšie zmeny oproti poskytovaniu dotácií na nájomné v prvej vlne pandémie teda v krátkosti patrí:

 • stanovenie konkrétnych období sťaženého užívania podľa bodu VII.,
 • možnosť žiadať dotáciu o nájomné aj pre podniky, ktoré boli k 31.12.2019 v ťažkostiach (podľa podmienok uvedených v bode VIII.),
 • vylúčenie subjektov podnikajúcich vo finančnom sektore z okruhu žiadateľov o dotáciu.

V prípade potreby poradenstva vo veci, alebo vypracovania potrebnej dokumentácie sa na nás neváhajte obrátiť.

 

Súvisiace články