Zdielať článok


Facebook Linkedin
CIGARETY DOSTANÚ „RODNÝ LIST“

Systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov je hlavne založený na označení každého spotrebiteľského balenia cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet jedinečným identifikátorom „rodným listom“ a bezpečnostným prvkom, pričom ich pohyb od výroby až po prvú maloobchodnú predajňu má byť zaznamenaný tak, aby sa takéto výrobky mohli v EÚ vyhľadávať a sledovať.

Uvedená horúca novinka v oblasti obchodovania s tabakovými výrobkami (spotrebiteľského balenia cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet) je podstatným nástrojom v boji proti daňovým únikom a nelegálnemu obchodovaniu s tabakovými výrobkami v rámci EÚ.

Práva a povinnosti všetkých hospodárskych subjektov, ktorí sú súčasťou výroby a obchodovania s tabakovými výrobkami sú primárne upravené v legislatíve EÚ, a to v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014, vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2018/574 z 15. decembra 2017, ďalej vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2018/576 z 15. decembra 2017 a v konečnom dôsledku aj v zákone č. 92/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

Všetky hospodárske subjekty zapojené do obchodu s cigaretami a tabakom na vlastnoručné zhotovenie cigariet, t. j. každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zapojená do obchodu s týmito tabakovými výrobkami vrátane vývozu, počnúc výrobcom po posledný hospodársky subjekt, ktorý predchádza prvej maloobchodnej predajni, budú vo vzťahu k týmto tabakovým výrobkom vyrobeným od 20. mája 2019 povinné zaznamenať prostredníctvom jedinečného identifikátora prevzatie do držby, pohyby medzitým a konečný výstup jednotkových (spotrebiteľských) balení z ich držby. Za týmto účelom každý hospodársky subjekt a prevádzkovateľ prvej maloobchodnej predajne zapojený do obchodu s cigaretami a tabakom na vlastnoručné zhotovenie cigariet v Slovenskej republike, je povinný požiadať vydavateľa – DataCentrum o kód identifikátora hospodárskeho subjektu a kód identifikátora zariadenia, t.j. prevádzkarne. V prípade prevádzkovateľov prvých maloobchodných predajní môže povinnosť požiadať o kód identifikátora hospodárskeho subjektu splniť akýkoľvek iný zaregistrovaný hospodársky subjekt (napr. ich dodávateľ), pričom registrácia treťou stranou podlieha súhlasu prevádzkovateľa prvej maloobchodnej predajne. Výrobca a dovozca uvedených tabakových výrobkov je povinný okrem kódu identifikátora hospodárskeho subjektu a kódu identifikátora zariadenia (prevádzkárne) požiadať vydavateľa – DataCentrum aj o vydanie kódu identifikátora stroja, na ktorom sa uvedené tabakové výrobky vyrábajú. Dovozca žiada o pridelenie kódu zariadenia na zariadenie (výrobný podnik), ktoré sa nachádza mimo EÚ a tiež o pridelenie kódu stroja na stroj, ktorý sa nachádza mimo EÚ.

Pre výrobcov a dovozcov cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet vyplývajú z § 12a zákona č. 89/2016 Z. z. v znení účinnom od 20. mája 2019 a vykonávacieho nariadenia aj ďalšie povinnosti, a to najmä:

  • uzatvoriť zmluvy s poskytovateľom primárneho registra o uchovávaní údajov,
  • označiť všetky jednotkové balenia tabakových výrobkov, ktoré boli po 19.5.2019 vyrobené v EÚ, určené na dovoz do EÚ alebo sa uvádzajú na trh v EÚ jedinečným identifikátorom,
  • disponovať v určených prípadoch zariadením proti neoprávnenej manipulácii,
  • povinnosť poskytnúť dovozcovi, distribútorovi a ostatným výrobcom zariadenie potrebné na zaznamenávanie kúpy, predaja, uskladnenia a prepravy tabakového výrobku alebo iného nakladania s tabakovým výrobkom, ktoré je schopné prečítať a preniesť zaznamenané údaje.

Grafické znázornenie spôsobu označovania JI spotrebiteľského balenia a súhrnného obalu:

Jedinečný identifikátor je alfanumerický kód umožňujúci identifikáciu spotrebiteľského balenia alebo súhrnného obalu, je nositeľom informácie (rozsah informácií stanovuje platná legislatíva) a slúži na vysledovanie spotrebiteľského balenia až po úroveň predaja konečnému spotrebiteľovi (prvý maloobchodný predajca), musí byť na spotrebiteľskom balení tabakového výrobku neodstrániteľne vytlačený alebo upevnený, nezmazateľný a nesmie byť žiadnym spôsobom prekrytý alebo prerušený. Jedinečný identifikátor sa doručuje elektronicky alebo fyzicky, vytlačený na nálepke.

V zmysle už spomínaného legislatívneho rámca majú členské štáty možnosť ustanoviť si vlastný bezpečnostný prvok, ktorý spĺňa podmienky ustanovené vo vykonávacom rozhodnutí.  V zmysle § 12b č. 89/2016 Z. z. sa za bezpečnostný prvok v SR považuje kontrolná známka podľa zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov. Kontrolu nad bezpečnostným prvkom vykonávajú colné úrady.

Prenos údajov medzi vydavateľom jedinečného identifikátora, výrobcom a dovozcom a tiež bezpečné uchovávanie údajov minimálne počas 5. rokov bude zabezpečený pomocou systému registrov. Systém  registrov je zložený z primárneho registra, sekundárneho registra a smerovača (router).

Nová právna úprava systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov je špecifická a jedinečná, tak z obsahovej stránky, ako aj z formálnej stránky v tom zmysle, že nová právna úprava je obsiahnutá v našom národnom zákone, ako aj vo viacerých právnych aktoch EÚ, čo samo osebe môže priniesť výkladové problémy pri interpretácii tejto novej právnej úpravy, tak na strane štátnych orgánov, ako aj na strane daňových subjektov. V prípade potreby je naša advokátska kancelária pripravená poskytnúť k tejto téme konzultácie alebo iné právne služby.

 

Súvisiace články