Zdielať článok


Facebook Linkedin
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Úvod

Dňa 12. novembra 2015 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov č. 391/2015 Z.z. ( ďalej ako ARSS), ktorý nadobudol účinnosť od 01. januára 2016. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov vyšiel v Zbierke zákonov dňa 18.12.2015 pod čiastkou 107, číslo 391/2015.

 

V Zmysle dôvodovej správy k ARSS, zámerom zákona je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a zároveň prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu tým, že sa zabezpečí, aby sa spotrebitelia mohli v prípade sporu s predávajúcim obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné, transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

 

Cieľom návrhu zákona je prispieť k vysokej právnej istote tak spotrebiteľov, ako aj podnikateľov a to ustanovením základných pravidiel postupu pri alternatívnom riešení sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúcim zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacim so spotrebiteľskou zmluvou pred subjektom alternatívneho riešenia sporov. Rovnako sa ustanovujú požiadavky na zápis právnickej osoby do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, práva a povinnosti subjektov alternatívneho riešenia sporov, fyzickej osoby poverenej alternatívnym riešením sporov a účastníkov alternatívneho riešenia sporu.

 

Zákonom sa v plnej miere preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) (ďalej len „smernica“) a implementuje sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (ďalej len „nariadenie“). Predmetnou smernicou a nariadením sa zavádzajú nové pravidlá v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Z tohto dôvodu je potrebné prijatie nového zákona ako aj doplnenie a zmena niektorých zákonov, čím sa doplní v súčasnosti platná právna úprava. Dovoľujeme si upozorniť na najdôležitejšie zmeny.

 

Zákon má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, a to z dôvodu, že v zmysle smernice musia členské štáty vytvoriť systém, v ktorom sa každý spotrebiteľ bude môcť so svojimi spormi obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Rovnako má zákon vplyvy na podnikateľské prostredie, pozitívne sociálne vplyvy a pozitívne vplyvy na informatizáciu spoločnosti.

 

Prehľad najpodstatnejších zmien, ktoré prináša ARSS                          

 

Pôsobnosť ARSS

Podľa § 1 ods. 2 sa zákon vzťahuje na spory medzi predávajúcim, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky spotrebiteľa, miesta podnikania alebo sídlo v Slovenskej republike, a spotrebiteľom, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky, bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v

 1. Slovenskej republike (vnútroštátny spor) alebo
 2. inom členskom štáte Európskej únie, než je členský štát Európskej únie v ktorom má miesto podnikania alebo sídlo predávajúci (cezhraničný spor).

Ide o legislatívne skratky, ktoré zdôrazňujú skutočnosť, že právna úprava sa vzťahuje nielen na spory medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi v Slovenskej republike, ale aj na spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi so sídlom v Slovenskej republike.

 

Naproti pozitívnemu vyjadreniu pôsobnosti v ods. 1 a 2 zákona, zákon v ods. 3 uvádza okruh právnych vzťahov, ktoré sú vyňaté z jeho pôsobnosti. Ide najmä o spory vyplývajúce zo vzájomných obchodných zmlúv medzi podnikateľmi a spory, v ktorých si predávajúci uplatňuje svoje právo voči spotrebiteľovi. Nakoľko cieľom zákona je v súlade s cieľom smernice poskytnúť priestor spotrebiteľom na ochranu a vymáhania ich spotrebiteľských práv, jeho súčasťou nie je úprava postupu, kedy si predávajúci uplatňuje svoje právo voči spotrebiteľovi. Priestor na tento postup zotrváva v rámci iných právnych úprav, ako sú napr. predpisy o mediácií, rozhodcovskom alebo súdnom konaní.

 

Alternatívne riešenie sporov

Zákon definuje v § 2 základný pojem celého zákona, ktorým je alternatívne riešenie sporov. Podľa zákona je ním postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Z uvedenej definície podľa zákona vyplýva, že, zámerom celého postupu alternatívneho riešenia sporu pred subjektom je dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. Účelom nového inštitútu alternatívneho riešenia sporov je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne alebo s minimálnymi nákladmi oproti dnes existujúcim formám riešenia sporov, ktorými sú napr. mediácia, rozhodcovské alebo súdne konanie. Týmto spôsobom sa má dopomôcť najmä k flexibilite v komunikácii počas riešenia spotrebiteľského sporu a k šetreniu času, prostriedkov a nákladov súvisiacich s uplatnením práv spotrebiteľa.

 

Subjekty alternatívneho riešenia sporov

K subjektom alternatívneho riešenia sporov radíme najmä osoby, ktoré vystupujú v rámci alternatívneho riešenia sporov. Konkrétne môžeme hovoriť o stranách sporu, ktoré tvoria spotrebiteľ a predávajúci a na druhej strane stojí orgán alternatívneho riešenia sporu.

ARSS vymedzuje pojmem strana sporu nasledovne. Podľa § 2 ods. 3 stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje. Zákon v tomto ustanovení zdôrazňuje aj to, že jedinou osobou legitimovanou podať návrh na riešenie sporu je spotrebiteľ, pričom postup nemôže začať na podnet predávajúceho.

 

Pre bližšie definovanie spotrebiteľa, zákon uvádza definíciu nasledovane: „Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania“. Rovnako vymedzuje aj definíciu predávajúce ako „osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osobu konajúca v jej mene alebo na jej účet.“

 

K orgánom alternatívneho riešenia sporov radíme orgány verejnej moci, ktorým zákon určuje povinnosť riešiť spory v závislosti od ich vecnej pôsobnosti. Konkrétne sú uvedené v § 3 ods. 2. Orgány alternatívneho riešenia sporov sa stanú subjektmi alternatívneho riešenia sporov ex lege, pričom tieto budú zapísané do zoznamu subjektov vedeného ministerstvom k 1. januáru 2016.

 

Postavenie právnických osôb v alternatívnom riešení sporov

Okrem zákonom určených štátnych orgánov sa môžu subjektmi alternatívneho riešenia sporov stať aj právnické osoby, ktoré budú na alternatívne riešenia sporov oprávnené ministerstvom. Právnická osoba bude oprávnená na alternatívne riešenie sporov podľa tohto zákona okamihom jej zápisu do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného ministerstvom. Podmienkou je predloženie žiadosti o zápis do zoznamu a splnenie podmienok ustanovených zákonom.

 

Náležitosti žiadosti

Zákon tu výslovne ustanovuje, že žiadateľom o zápis môže byť výhradne právnická osoba založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa, komora zriadená zákonom alebo záujmové združenie najmenej desiatich právnických osôb.

Žiadosť o zápis obsahuje :

 • názov a sídlo žiadateľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu, telefonicky kontakt a identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené,
 • informáciu o druhoch sporov, ktoré žiadateľ bude riešiť, ak má byť jeho príslušnosť obmedzená len na určité druhy sporov,
 • meno, priezvisko a akademický titul najmenej dvoch fyzických osôb, ktoré budú riešiť spory v mene žiadateľa, a dĺžku ich funkčného obdobia, ak majú alternatívne riešenie sporov vykonávať iba po určitý čas.

Prílohy žiadosti tvoria :

 • správa o činnosti za predchádzajúci rok, ktorá preukazuje splnenie podmienok ( že sa žiadateľ aktívne venoval riešeniu sporov medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi najmenej počas jedného roka pred podaním žiadosti o zápis, má dostatočné technické a administratívne vybavenie, ktoré umožňuje príjem podaní, vedenie agendy alternatívneho riešenia sporov a plnenie ďalších úloh podľa tohto nového zákona, je dostatočne odborne, organizačne a personálne spôsobilý zabezpečiť alternatívne riešenie vnútroštátnych sporov ako aj cezhraničných sporov a všetky súvisiace úkony a činnosti s tým spojené, je dostatočne odborne a personálne spôsobilý zabezpečiť alternatívne riešenie druhov sporov, ktoré bude riešiť, disponuje osobitne určenými finančnými prostriedkami na plnenie povinností podľa tohto zákona najmä na  odmeňovanie fyzických osôb, ktoré riešia spory v jeho mene, zriadil a udržiava webové sídlo, zaviedol systém opatrení na zabezpečenie odbornej úrovne  fyzických osôb, ktoré budú riešiť spory v jeho mene)
 • podrobné pravidlá alternatívneho riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi, ktoré žiadateľ uplatňuje alebo navrhuje uplatňovať pri alternatívnom riešení sporov,
 • kópiu zápisu do príslušného registra,
 • popis organizačnej štruktúry žiadateľa
 • doklady preukazujúce splnenie podmienok
 • ďalšie dokumenty a doklady, ktoré preukazujú splnenie podmienok v prvom bode

 

Vyčiarknutie zo zoznamu

Ministerstvo vyčiarkne oprávnenú právnickú osobu zo zoznamu, ak o to písomne požiada. Zákon ďalej uvádza taxatívne dôvody, kedy ministerstvo vyčiarkne oprávnenú právnickú osobu zo zoznamu a to vtedy, ak tá

 • prestane spĺňať podmienky podľa tohto zákona
 • poruší povinnosti ustanovené zákonom
 • počas jedného roka opakovane poruší tú istú povinnosť alebo nevykoná nápravu na základe výzvy zaslanej ministerstvom
 • je do zoznamu zapísaná na základe nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v žiadosti o zápis alebo jej prílohách
 • je zrušená
 • preukázane nepostupuje pri alternatívnom riešení sporov nezávisle, nestranne, s náležitou odpornou starostlivosťou alebo bez zbytočných prieťahov
 • počas jedného roka opakovane odmietne alebo odloží návrh v rozpore s dôvodmi odmietnutia alebo odloženia
 • požaduje od strán sporu poplatok v rozpore so zákonom

 

Postavenie fyzických osôb v alternatívnom riešení sporu

Alternatívne riešenie sporov je oprávnená viesť len fyzická osoba zapísaná v zozname

Predpoklady, ktoré musí spĺňať :

 • bezúhonnosť
 • dôveryhodnosť
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo a odborná prax v oblasti riešenia sporov v trvaní aspoň jedného roka alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a odborná prax v oblasti riešenia sporov v trvaní aspoň troch rokov
 • musí byť subjektom alternatívneho riešenia sporov v pracovnoprávnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom pomere alebo musí byť jeho členom, štatutárnym orgánom alebo členom jeho štatutárneho orgánu

Poverená fyzická osoba nesmie za riešenie sporu prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek výhody od inej osoby ako subjektu alternatívneho riešenia sporov, v ktorého mene spory rieši.

 

Webové sídlo subjektu alternatívneho riešenia sporov

Subjekt je povinný zabezpečiť a zriadiť prevádzku a aktualizáciu webového sídla, na ktorom zverejní :

 • názov a sídlo subjektu alternatívneho riešenia sporov, adresu na doručovanie, adresu na podávanie podaní v elektronickej podobe, telefonický kontakt a identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené,
 • údaj o zápise do zoznamu s uvedením dátumu, ku ktorému je subjekt alternatívneho riešenia sporov zapísaný v zozname
 • zoznam poverených fyzických, ktoré v mene subjektu alternatívneho riešenia sporov riešia spory s uvedením ich mena, priezviska, akademického titulu a dĺžky funkčného obdobia, ak majú alternatívne riešenie sporov vykonávať iba po určitý čas
 • členstvo v nadnárodných organizáciách, ktoré a zaoberajú riešením cezhraničných sporov, ak je subjekt alternatívneho riešenia sporov členom takejto organizácie
 • druhy sporov, ktoré subjekt alternatívneho riešenia sporov rieši, ak je jeho príslušnosť obmedzená len na určité druhy sporov,
 • právne predpisy, podľa ktorých postupuje pri riešení sporov,
 • informáciu o bezodplatnosti alternatívneho riešenia sporov alebo o sume poplatku, ktorý účtuje spotrebiteľovi
 • informáciu o jazyku, v ktorom možno podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a viesť alternatívne riešenie sporu
 • informáciu, že spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho štádiu
 • priemerné trvanie alternatívneho riešenia sporu, ak ide o subjekt zapísaný v zozname najmenej jeden rok,
 • informáciu o záväznosti a právnych účinkoch výsledku alternatívneho riešenia sporu pre strany sporu
 • výročná správa o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok každoročne do 31. Marca

 

Alternatívne riešenie sporu

Alternatívnemu riešeniu sporov by mala predchádzať snaha spotrebiteľa vyriešiť svoj spor s predávajúcim priamou komunikáciou. Z tohto dôvodu právo spotrebiteľa obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na túto žiadosť nereaguje alebo je tento pokus o vyriešenie sporu bezvýsledný, a teda predávajúci sa k žiadosti spotrebiteľa o nápravu vyjadril zamietavo, môže sa spotrebiteľ obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov.

 

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu

Zámerom tohto ustanovenia je vyjadrenia príslušnosti subjektu, ktorému má spotrebiteľ adresovať svoj návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Spotrebiteľ postupuje primerane v závislosti od odvetvia, ktorého sa návrh týka, a adresuje ho subjektu, ktorý je na riešenie sporov tohto druhu určený. V prípade plurality subjektov je právo voľby v prospech spotrebiteľa.

Obsahové náležitosti návrhu:

 • meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt
 • presné určenie predávajúceho
 • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností
 • označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha
 • dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný
 • vyhlásenie o tom, že veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu .

Návrh možno podať vo viacerých podobách a to v listinnej, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo na formulári v prílohe zákona.

 

 Obligatórne odmietnutie návrhu:

 • ak aj napriek výzve nedoplní v určenej lehote svoj návrh
 • nie je príslušný riešiť spor alebo ide o druh sporu, ktorý oprávnená právnická osoba nemá zapísaný v zozname
 • vo veci , ktorej sa návrh týka, bolo začaté alternatívne riešenie sporu pred iným subjektom alternatívneho riešenia sporu, vo veci rozhodol súd alebo rozhodcovský súd, vo veci bola uzavretá dohoda o mediácii alebo bolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu
 • je návrh neopodstatnený ( návrh, z ktorého je po dôkladnom posúdení návrhu a priložených dokladov zrejmé, že ním spotrebiteľ nesleduje ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, alebo ide o opakovaný návrh v tej istej veci, ktorá už bola alebo je predmetom alternatívneho riešenia sporu, pričom tento návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti)
 • je návrh anonymný
 • požiadal ministerstvo o vyčiarknutie zo zoznamu

 

Fakultatívne odmietnutie návrhu:

 • spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal
 • sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim
 • vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje 20 eur
 • sa vecou, ktorej sa návrh týka , už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné
 • je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.

 

Začatie alternatívneho riešenia sporu

Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu. Začiatok alternatívneho riešenia je sprevádzaný povinnosťou subjektu informovať predávajúceho o doručení návrhu, ktorý voči nemu smeruje, pričom ho vyzve, aby sa k danému návrhu vyjadril v ustanovenej lehote. Súčasťou informácie je aj informácia o tom, že sa pri postupe nevyžaduje žiadne právne zastúpenie , strany sporu však môžu využiť právne poradenstvo alebo zastupovanie a pomoc tretej osoby. Ďalej zákon ustanovuje povinnosť informovať spotrebiteľa, že riešenie sporu môže ukončiť v ktoromkoľvek jeho štádiu a informácia o tom, že začatie alternatívneho riešenia sporu nemá vplyv na ich právo obrátiť sa so sporom na všeobecný súd. Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu. Subjekt alternatívneho riešenia sporu môže požiadať o súčinnosť aj tretiu osobu.

 

Postup a zásady alternatívneho riešenia sporu

Subjekt alternatívneho riešenia sporu je povinný postupovať nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou, s cieľom urovnania sporu a prihliadať pritom na ochranu práv a oprávnených záujmov strán spor, postupuje pri tom tak aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného neprimeraného zaťažovania strán sporu. Subjekt hodnotí zistené skutočnosti jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach nestranne podľa svojej úvahy a vyvíja pritom úsilie na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia spor. Lehota na ukončenie sporu je 90 dní, pričom v osobitne zložitých prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť na ďalších 30 dní aj opakovane.

Subjekt prideľuje návrhy sporu povereným fyzickým osobám náhodným výberom, s cieľom zachovania nestrannosti. Ak by sa vyskytla skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na nestrannosť a nezávislosť poverenej fyzickej osoby, je povinná o tom bezodkladne informovať subjekt alternatívneho riešenia sporov. Ak sa preukáže, že poverená fyzická osoba nie je nestranná a nezávislá, riešenie sporu sa pridelí inej poverenej fyzickej osobe. Pokiaľ subjekt alternatívneho riešenia sporu nemôže prideliť riešenie sporu inej poverenej fyzickej osobe, oznámi túto skutočnosť stranám sporu zároveň s možnosťou postúpiť spor inému vecne príslušnému subjektu, ak takýto subjekt neexistuje, v riešení sporu sa pokračuje len vtedy, keď strany sporu boli informované o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na nestrannosť alebo nezávislosť poverenej fyzickej osoby a písomne vyjadrili súhlas s tým aby ich spor táto poverená fyzická osoba riešila.

Strany sporu sa môžu počas celého vedenia postupu vyjadrovať ku svojim stanoviskám a k predloženým dôkazom. V záujme flexibility, zníženia administratívnej náročnosti a rýchlosti konania by sa mali využívať najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky komunikácie.

Pravidlá alternatívneho riešenia sporu musia zabezpečovať rovnosť strán sporu  a právo každej strany sporu domáhať sa svojich práv a oprávnených záujmov prostredníctvom alternatívneho riešenia sporu.

 

Dohoda o vyriešení sporu

V prípade, že subjekt alternatívneho riešenia sporu zistí možnosť prieniku záujmov spotrebiteľa a predávajúceho, navrhne stranám sporu alternatívy riešenia a snaží sa ich motivovať k uzavretiu dohody o vyriešení sporu.

Dohodu je možné uzavrieť osobne i neformálne, a to zaslaním podpísaného znenia návrhu riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu listinne, ale aj elektronicky.

Návrh dohody musí obsahovať:

 • označenie subjektu alternatívneho riešenia sporov a meno, priezvisko, akademický titul a podpis poverenej fyzickej osoby, ktorá návrh vypracovala
 • presné označenie strán sporu
 • predmet sporu
 • popis skutkového stavu a postup subjektu alternatívneho riešenia sporov pri alternatívnom riešení sporu
 • ustanovenia právnych predpisov, podľa ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov postupoval pri vypracovaní návrhu dohody
 • návrh úpravy práv a povinností strán sporu, ktorý je výsledkom alternatívneho riešenia sporu
 • informáciu o záväznosti vyjadrenia súhlasu strán sporu s návrhom dohody
 • dátum vypracovania návrhu dohody

Subjekt doručí návrh dohody stranám sporu a súčasne ich poučí o možnosti rozhodnúť sa, či s návrhom dohody súhlasia, o skutočnosti, že prijatím návrhu dohody nie je dotknuté uplatňovanie práv strán sporu na súde a o skutočnosti, že výsledok súdneho konania sa môže líšiť od výsledku alternatívneho riešenia sporu.

Strany sporu svoj súhlas s návrhom dohody vyjadria vlastnoručným podpisom a dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu, je pre strany sporu záväzná.

 

Odôvodnené stanovisko

Odôvodnené stanovisko je jednou z možností ako subjekt alternatívneho riešenia sporu môže ukončiť vedenie sporu. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody  a subjekt na základe skutočností, ktoré zistí pri  riešení sporu dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa ukončí vedenie sporu vydaním odôvodneného stanoviska.

 

Obsahové náležitosti odôvodneného stanoviska:

 • presné označenie strán sporu
 • záver s označením ustanovenia zákona, ktorého sa odôvodnené stanovisko týka
 • odôvodnenie, v ktorom sa uvedie popis skutkového stavu, označenia dôkazov, na ktorých základe sa odôvodnené stanovisko vydáva, a postup subjektu alternatívneho riešenia sporov pri hodnotení zistených skutočností
 • iné dôležité skutočnosti rozhodujúce pre vydanie odôvodneného stanoviska
 • informáciu o skutočnosti, že odôvodnené stanovisko nie je právne záväzné
 • dátum vydania odôvodneného stanoviska
 • označenie subjektu alternatívneho riešenia sporov a meno, priezvisko, akademický titul a podpis poverenej fyzickej osoby, ktorá odôvodnené stanovisko vypracovala

Odôvodnené stanovisko subjekt alternatívneho riešenia sporu doručí stranám sporu.

Stanovisko nemá záväznú povahu, avšak môže sa stať významnou oporou pre spotrebiteľa, ktorý sa mieni svojich práv domáhať súdnou cestou. Účelom je teda posilnenie vymožiteľnosti práv spotrebiteľa v prípadoch, kedy sa uskutočnilo alternatívne riešenie sporu, avšak nedošlo k jeho ukončeniu vo forme uzavretia dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Uvedené stanovisku má do istej miery poskytnúť spoľahlivý základ pre zhodnotenie jeho právnych nárokov. Nakoľko má stanovisko len informatívny charakter, nemožno proti nemu podať opravný prostriedok a nie je preskúmateľné súdom.

 

Odloženie návrhu

Ide o samostatný spôsob ukončenia riešenia sporu. Sleduje sa ním predovšetkým zohľadnenie tých procesných situácií, ktoré nastali už po začatí alternatívneho riešenia sporu a ktoré predstavujú zásadnú prekážku ďalšieho postupu.

Dôvody odloženia návrhu:

 • ak, sa zistí, že vo veci, ktorej sa návrh týka bolo skôr začaté alternatívne riešenie sporu pred iným subjektom alternatívneho riešenia sporov, rozhodol súd alebo rozhodcovský orgán, bola uzavretá dohoda o mediácii alebo bolo ukončené alternatívne riešenie sporu
 • ak, spotrebiteľ napriek výzve subjektu alternatívneho riešenia sporov neposkytne súčinnosť potrebnú na alternatívne riešenie sporu
 • spotrebiteľ vyhlási, že sa rozhodol ukončiť svoju účasť na alternatívnom riešení sporu
 • ak, strany sporu nevyjadria písomný súhlas s postupom poverenej fyzickej osoby, u ktorej sú pochybnosti o jej nestrannosti a nezaujatosti a nemožno spor postúpiť inému subjektu alternatívneho riešenia sporov
 • ak, na základe skutočností zistených počas alternatívneho riešenia sporu nie je zrejmé, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa

Oznámenie o odložení návrhu s uvedením dôvodu subjekt bezodkladne doručí stranám sporu.

 

Ukončenie alternatívneho riešenia sporu

Alternatívne riešenie sporu sa končí dňom :

 • uzavretia dohody
 • vydania odôvodneného stanoviska
 • odloženia návrhu
 • úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou
 • zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou
 • vyčiarknutia oprávnenej osoby zo zoznamu ( subjekt je povinný vrátiť všetky doklady, ktoré mu strany sporu odovzdali)

Informáciu o ukončení sporu subjekt oznámi bezodkladne stranám sporu písomne spolu s uvedením dôvodu.

 

Doručovanie

Nový zákon kladie dôraz predovšetkým na využívanie elektronických prostriedkov komunikácie. Okrem elektronických prostriedkov sa využíva aj doporučená poštová zásielka. Ak sa písomnosti doručujú poštovou zásielkou považujú sa za doručené, ak sú predávajúcemu doručené do sídla alebo miesta podnikania a spotrebiteľovi na adresu uvedenú v návrhu alebo na inú neskôr oznámenú adresu. Ak nemožno doručiť písomnosti na žiadnu z uvedených adries, písomnosti sa považujú za doručené po 3 dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak sú zaslané na poslednú známu adresu spotrebiteľa alebo do posledného známeho sídla alebo miesta podnikania predávajúceho doporučenou zásielkou alebo iným spôsobom ktorý umožňuje overiť snahu doručiť písomnosť.

Písomnosti s výnimkou oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu možno predávajúcemu doručovať elektronickými prostriedkami. Spotrebiteľovi možno doručovať písomnosti elektronickými prostriedkami, ak je  v návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu uvedená elektronická adresa na zasielanie písomnosti elektronickými prostriedkami a spotrebiteľ výslovne nepožiada o doručovanie poštovou zásielkou. Písomnosti doručované elektronickými prostriedkami sa považujú za doručené tretí deň od ich odoslania, aj keď ich adresát neprečíta.

 

Náklady alternatívneho riešenia sporu

Riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné.

Oprávnená osoba môže požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorá nesmie presiahnuť 5 Eur vrátane DPH. Tento poplatok je jediná inkasná povinnosť, ktorú je možné na spotrebiteľa preniesť. Iné platby nesmie subjekt požadovať. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Ministerstvo v oblasti alternatívneho riešenia sporov

Ministerstvo, v oblasti alternatívneho riešenia sporov :

 • vedie a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov
 • oznamuje Európskej komisii subjekty alternatívneho riešenia sporov zapísané v zozname a všetky zmeny vykonané v zozname
 • vydáva odporúčania v súvislosti s alternatívnym riešením sporov pre subjekty alternatívneho riešenia sporov
 • podporuje spoluprácu subjektov alternatívneho riešenia sporov pri riešení cezhraničných sporov
 • vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností oprávnených právnických osôb

Ministerstvo vykonáva dohľad aj prostredníctvom kontroly u oprávnenej právnickej osoby, ktorej predmetom je najmä overovanie plnenia podmienok na zápis do zoznamu a dodržiavania povinností pri alternatívnom riešení sporov, úplnosti, správnosti a pravdivosti údajov, dokladov, podkladov a informácií predkladaných ministerstvu, nestrannosti a nezávislosti poverených fyzických osôb pri alternatívnom riešení sporov.

 

Zamestnanci ministerstva sú pri výkone kontroly oprávnení :

 • vstupovať do objektov sídla, zariadení, na pozemky a do iných priestorov oprávnenej právnickej osoby
 • vyžadovať od oprávnenej právnickej osoby, aby v určenej lehote poskytla doklady, iné písomnosti, spisy, vyjadrenia a informácie potrebné na výkon kontroly vrátane informácií na technických nosičov dát
 • nahliadať do spisov a iných záznamov oprávnenej právnickej osoby a robiť z nich kópie a odpisy
 • v odôvodnených prípadoch si zapožičať písomnosti a iné záznamy
 • vyžadovať od oprávnenej právnickej osoby a poverených fyzických osôb všetky informácie súvisiace s výkonom ich činnosti

Zamestnanci sú pri výkone kontroly povinný preukázať sa služobným preukazom a písomným poverením na výkon kontroly.

 

Záver

Nový zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov prináša značnú radu zmien, z ktorých najvýznamnejšie sme zahrnuli to tohto Newslettru.

Nový zákon prinesie vyššiu ochranu pre spotrebiteľov a možnosť riešenia sporov dohodou medzi spotrebiteľom a predávajúcim a vyššiu právnu istotu pred súdmi v tom prípade ak k dohode nepríde.

 

Kontakt pre ďalšie informácie

JUDr. Tomáš Pavlovič,

a d v o k á t | p a r t n e r

Tel:  +421 908 116 232

E-mail: pavlovic@prosman.sk

Kategórie:

Newsletter


Tagy:

spotrebiteľ


Publikované:

28. decembra 2016

Súvisiace články