Zdielať článok


Facebook Linkedin
Ako na rozvod manželstva

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo dňa 19.04.2021 štúdiu zaoberajúcu sa otázkou, či súčasná pandemická situácia ovplyvnila rozvodovosť. Podľa štúdie sa počet návrhov na rozvod v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 znížil o 10,6%, pričom už od roku 2010 možno badať klesajúci trend návrhov na rozvod. Podľa štúdie však tento fakt nevyhnutne neznamená stabilizáciu manželstva ako inštitútu.

Analýze vývoja na súdoch sa bude MS SR podrobnejšie venovať v pripravovanej správe, ktorú by malo zverejniť v priebehu tohto mesiaca. Medzi trendami vo vyhľadávaní fráz na internete sa však stále objavujú frázy ako „rozvod“ či „žiadosť o rozvod“. Náš článok sa Vám preto pokúsi objasniť celkový proces rozvodu manželstva spolu s najčastejšie kladenými otázkami od našich klientov.

Zaniknutie manželstva – rozvod

Manželstvo môže zaniknúť len rozvodom, smrťou jedného z manželov alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho. Jediná prípustná forma zániku manželstva počas života oboch manželov je rozvod manželstva. Rozviesť manželov môže len súd na návrh jedného z manželov, pričom k rozvodu manželstva možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch.

Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o rodine“) súd môže manželstvo rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Medzi základné funkcie manželstva zaraďujeme sociálnu, ekonomickú, biologickú a výchovnú funkciu.

Súd v konaní o rozvod manželstva skúma, či sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel, ktorým je najmä harmonické a trvalé životné spoločenstvo, kde manželia žijú vo vzájomnej zhode, citovom zblížení, zabezpečujúc riadnu výchovu detí a poskytujúc si vzájomnú podporu či pomoc. Súd taktiež skúma, či je možné od manželov očakávať obnovenie manželského spolužitia alebo to už možné z rôznych príčin nie je.

Taký rozvrat vzťahov medzi manželmi, ktorý predpokladá vyššie uvedené ustanovenie, je tzv. kvalifikovaný rozvrat manželstva. Kvalifikácia samotného rozvratu manželstva je zverená výlučne súdu, ktorý je povinný preskúmať dostatočnosť narušenia vzťahov medzi manželmi. Ak manželstvo neplní ani jednu z jeho funkcií, súd môže manželstvo rozviesť. Podotýkame, že na rozvod manželstva neexistuje právny nárok.

Pokiaľ z manželstva pochádzajú maloleté deti, veci môžu byť trochu komplikovanejšie. Súd totižto v zmysle článku päť Zákona o rodine berie do úvahy najmä záujem maloletého dieťaťa, ktorý je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú a tento záujem môže prevážiť záujem rodičov.

Návrh na rozvod manželstva

Formulár či nejaká predpísaná forma návrhu na rozvod manželstva neexistuje. Návrh na rozvod manželstva je možné podať písomne, avšak podľa ustanovenia § 14 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „CMP“) návrh na rozvod je možné podať aj ústne do zápisnice.

Naležistosti návrhu na rozvod manželstva

1.Označenie súdu, ktorému návrh na rozvod manželstva smeruje.

Návrh na rozvod manželstva sa podáva na okresný súd:

  • v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, pokiaľ v obvode tohto súdu má v súčasnej dobe bydlisko aspoň jeden z nich;
  • ak nemožno aplikovať prvý bod, je príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal;
  • ak z akéhokoľvek dôvodu nemožno určiť príslušnosť podľa predošlých kritérií, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa, teda toho, kto návrh na rozvod podáva.

 

2. Z podania musí byť zrejmé, kto ho robí, akej veci sa týka a čo sa ním sleduje, t. j. že navrhovateľ sa domáha iniciovania konania o rozvod manželstva.

3. Označenie účastníkov a prípadne ich zástupcov ak ich majú.

Podľa právnej úpravy sa strany konania nazývajú „navrhovateľ“ a „manžel, ktorý návrh nepodal“ alebo „druhý manžel“, prípadne iné vhodné označenie druhej strany. Fyzické osoby sa označujú v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia prípadne iný identifikačný údaj. V návrhu je nevyhnutné taktiež označiť aj maloleté deti. Taktiež odporúčame uviesť telefónne číslo navrhovateľa aj manžela, ktorý návrh nepodal, prípadne aj elektronickú adresu pre uľahčenie komunikácie so súdom.

4. V návrhu je taktiež nevyhnutné správne identifikovať manželstvo, ktoré má súd rozviesť, a to v rozsahu dátum uzavretia manželstva, príslušný matričný úrad (úrad, kde je manželstvo evidované), zväzok, ročník, strana a poradové číslo knihy manželstiev.

5. Popis rozhodujúcich skutočností, pre ktoré navrhovateľ žiada o rozvod.

Nestačí uviesť, že vzťah medzi manželmi je zlý, ale treba bližšie špecifikovať prečo tomu tak je. navrhovateľ by mal stručne opísať priebeh manželstva a uviesť kde mali manželia posledné spoločné bydlisko a to, či z manželstva pochádzajú maloleté deti. Navrhovateľ popíše všetky príčiny, dôvody, ktoré považuje za kľúčové pre narušené a trvalo rozvrátené manželstvo. Navrhovateľ opisuje súdu udalosti, ktoré viedli k trvalému rozvratu medzi manželmi.

Môže ísť o udalosti závažnejšieho charakteru ako alkoholizmus či domáce násilie, alebo udalosti ako pracovná zaneprázdnenosť, neprejavovanie záujmu či hádky. Skutočnosti by mali byť závažného charakteru, aby bolo zrejmé, že nie je možné aby takto trvalo narušené či trvalo rozvrátené manželstvo mohlo opätovne začať plniť svoj účel alebo nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

6. Označenie dôkazov na preukázanie tvrdení – k návrhu treba priložiť listinné dôkazy ako sobášny list a rodné listy maloletých. V prípade, ak pripojenie niektorých listinných dôkazov je spojené s nepomernými ťažkosťami, stačí, ak navrhovateľ označí v návrhu listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva a túto skutočnosť v návrhu uvedie.

7. Na záver je nevyhnutné uviesť čoho sa navrhovateľ domáha, t. j. je nevyhnutné uviesť petit návrhu.

Podľa ustanovenia § 100 CMP je s konaním o rozvod manželstva nevyhnutné spojené aj konanie o úpravu pomerov manželov k maloletým deťom, pochádzajúcim z manželstva, na čas po rozvode. Z návrhu by malo byť zrejmé aj to, komu navrhovateľ navrhuje zveriť maloleté dieťa do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok a môže navrhnúť, ako má rodič, ktorému maloleté dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu. Samozrejme je možné navrhnúť striedavú osobnú starostlivosť oboch rodičov. V petite návrhu je taktiež možné uviesť, ako navrhovateľ navrhuje upraviť styk rodičov s maloletým dieťaťom.

Príklad petitu vo vzťahu k rozvodu manželstva: „Súd manželstvo XX a XX uzavreté dňa XX v XX, evidované matričným úradom XX, zväzok XX, ročník XX, strana XX, poradové číslo XX rozvádza.

8. Návrh musí byť podaný s potrebným počtom rovnopisov tak, aby jeden rovnopis bolo možné založiť do súdneho spisu a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

9. V neposlednom rade návrh musí byť vlastnoručne podpísaný a datovaný navrhovateľom.

Navrhovateľ je povinný za podaný návrh na rozvod manželstva zaplatiť súdny poplatok vo výške 66 eur. Pokiaľ sa návrh na rozvod manželstva podáva v elektronickej podobe, súdny poplatok je o polovicu nižší.

Úloha advokáta v rovodovom konaní

Ako Vám môže pomôcť advokát v súvislosti s rozvodom manželstva?

 

  • spísanie návrhu na rozvod manželstva, ktorý bude zaručene obsahovať všetky podstatné náležitosti, čo prispeje k rýchlosti konania
  • následné elektronické podanie tohto návrhu
  • pokiaľ chcú manželia uzavrieť dohodu o výkone rodičovských práv a povinností na čas po rozvode, advokát im môže pomôcť so spísaním takejto dohody
  • zastúpenie advokátom v rozvodovom konaní.

V prípade potreby poradenstva vo veci rozvodu manželstva, alebo vypracovania potrebnej dokumentácie sme vám k dispozícii.

Kontaktujte nás
Kategórie:

Legislatíva , Občianske právo , Spoločnosti


Publikované:

11. mája 2021

Súvisiace články