Zdielať článok


Facebook Linkedin
#1 Colné právo: Prekluzívna lehota na zaplatenie colného dlhu

Aká je dĺžka prekluzívnej lehoty v colnom práve? Foto: www.pexels.com

Nový Colný kódex Únie z roku 2016 zaviedol v oblasti colného práva zmeny, ktoré sa týkajú aj prekluzívnej lehoty na oznámenie colného dlhu. Norma ustanovujúca prekluzívnu lehotu na oznámenie colného dlhu v colnom práve je obzvlášť dôležitá. Podľa článku 103 ods. 1 Colného kódexu Únie (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013) colný dlh sa dlžníkovi nesmie oznámiť po uplynutí lehoty troch rokov odo dňa, keď vznikol. Jedinou výnimkou, kedy táto lehota nemusí platiť a kedy možno colný dlh oznámiť dlžníkovi aj po uplynutí trojročnej lehoty sú prípady, kedy colný dlh vznikol v súvislosti s konaním, ktoré v čase jeho uskutočnenia malo znaky trestného činu. V takom prípade colný úrad môže podľa § 53 ods. 4 Colného zákona (zákon č. 199/2004 Z. z.) oznámiť  dlžníkovi sumu colného dlhu najneskôr v lehote piatich rokov odo dňa jeho vzniku.

Keďže sa však uvedená päťročná lehota uplatní iba v prípade preukázania, že konanie, v súvislosti s ktorým vznikol colný dlh malo znaky trestného činu, čo sa dá v podmienkach Slovenskej republiky vykladať iba tak, že boli naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu, vrátane preukázania úmyselného konania, čo môže konštatovať iba súd svojim odsudzujúcim rozsudkom, budeme sa touto lehotu ďalej, aj vzhľadom na podstatne väčší počet prípadov, kedy nejde o úmyselné konanie, zaoberať iba ako s trojročnou prekluzívnou lehotou.

Trojročná prekluzívna lehota začína plynúť odo dňa vzniku colného dlhu, t.j. odo dňa, kedy colný dlh vznikol zo zákona v zákonnej výške, buď v momente prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do colného režimu, v súvislosti s ktorým vzniká colný dlh, alebo v prípade neštandardného vzniku colného dlhu v iných momentoch, opísaných v článku 79 Colného kódexu Únie.

Na uplynutie prekluzívnej lehoty prihliadajú colné orgány ex offo a v prípade zistenia, že prekluzívna lehota na oznámenie konkrétneho colného dlhu uplynula, konanie o vymeraní colného dlhu alebo o dovymeraní colného dlhu z tohto dôvodu zastavia. Takto ustanovená lehota na oznámenie colného dlhu nemá v našom právnom poriadku obdobu. Ak ju porovnáme s lehotou na zánik práva vyrubiť daň podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kedy daň, ani rozdiel dane nemožno vyrubiť po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, musíme skonštatovať, že trojročná prekluzívna lehota na oznámenie colného dlhu podľa colných predpisov je z pohľadu možnej obrany pre dlžníka veľmi priaznivá a naopak, pre colné orgány náročná na plánovanie kontrol po prepustení tovaru (tzv. následných kontrol) a manažovanie relevantných právnych úkonov tak, aby sa prípadné zistenia stihli v prekluzívnej lehote riadne dlžníkovi oznámiť.

Navyše, ak porovnávame 3 – ročnú prekluzívnu lehotu na oznámenie colného dlhu a 5  – ročnú prekluzívnu lehotu na vyrubenie dane podľa daňového poriadku, uvedená 5 – ročná lehota na vyrubenie dane, alebo rozdielu dane podľa daňového poriadku plynie odznova v prípade, ak bol pred uplynutím tejto lehoty vykonaný úkon smerujúci na vyrubenie dane alebo rozdielu dane a to od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt o tomto úkone uzrozumený a takto plynie nová 5 – ročná lehota v rámci objektívnej desaťročnej prekluzívnej lehoty.

V Colnom kódexe je ustanovená iba trojročná prekluzívna lehota, bez možnosti jej opätovného plynutia. Jej plynutie sa podľa Colného kódexu Únie iba pozastaví, ak sa podalo odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým sa oznamuje colný dlh, a to odo dňa podania tohto odvolania do skončenia odvolacieho konania alebo ak colné orgány oznámili dlžníkovi dôvody, na základe ktorých majú v úmysle oznámiť colný dlh a to odo dňa tohto ozná­menia do konca lehoty, počas ktorej má dlžník príležitosť vyjadriť svoje stanovisko.

Súvisiace články