Zdielať článok


Facebook Linkedin
Zrušenie mimoriadnych opatrení v daňovej a colnej oblasti v súvislosti s pandémiou COVID-19

Dňom 29.09.2020 vstúpil do účinnosti zákon č. 264/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona 67/2020 Z. z.“).

 

Samotný zákon č. 67/2020 Z. z. upravuje a definuje opatrenia v rôznych oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti Ministerstva financií SR, pričom cieľom prijatia týchto opatrení bolo zmiernenie negatívnych vplyvov a následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID – 19, pričom s ohľadom na aktuálny pandemický vývoj Vláda SR ako predkladateľ novely zákona, rozhodla o tom, že cieľom návrhu zákona je skončenie obdobia pandémie pre účely aplikácie konkrétnych finančných opatrení. Novelou zákona 67/2020 Z. z. sa reaguje na také nastavenie opatrení na zamedzenie šírenia pandémie, ktoré umožňujú správnym orgánom pokračovať v konaniach, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie a v tejto súvislosti je zároveň dôvodné od daňových subjektov vyžadovať aj riadne plnenie ich daňových povinností.

Vláda SR tento svoj postup v dôvodovej správe odôvodňuje najmä tým, že  „s ohľadom na negatívny vývoj pandémie korona vírusu nemožno očakávať v dohľadnej dobe odvolanie mimoriadnej situácie, ktorú vláda SR vyhlásila od 12. marca 2020. Novelizovaným zákonom sa postupne prijali opatrenia umožňujúce odložiť plnenie daňových a stým súvisiacich povinností počas obdobia pandémie, ktoré „kopíruje“ obdobie trvania mimoriadnej situácie. Tzv. „vypnutie“ plnenia daňových a iných povinností, ktoré by siahalo za horizont roku 2020, by spôsobilo značné škody nielen slovenskej ekonomike, ale by nepriaznivo ovplyvnilo aj situáciu daňovníkov v ďalších zdaňovacích obdobiach. Ustanovenia zákona v bode 2 návrhu neuvedené ostanú naďalej v platnosti a budú sa uplatňovať do termínu uvedenom v dotknutých ustanoveniach alebo sa budú uplatňovať po celú dobu trvania mimoriadnej situácie, prípadne aj po 31. decembri 2020. Z uvedených dôvodov je teda potrebné zrušiť niektoré opatrenia aj napriek tomu, že nedošlo k odvolaniu mimoriadnej situácie. Toto je možné zabezpečiť len vytvorením tzv. fikcie skončenia obdobia pandémie. Na základe uvedeného odsek 3 v § 2 podľa návrhu zákona sa navrhuje, že za obdobie pandémie sa považuje obdobie od 12. marca 2020 do 30. septembra 2020 a na aktualizácie zoznamov daňových dlžníkov a s tým súvisiacich opatrení teda na účely § 7, 24i a 31 sa za obdobie pandémie považuje obdobie od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020. S ohľadom na potrebu vytvorenia dostatočných časových kapacít pre riadne zverejnenie daňových zoznamov so spoločensky difamujúcou funkciou je nevyhnutné posunúť moment ich zverejnenia. Nekorektným zverejnením neadekvátnych informácii by mohlo dôjsť k ujme na strane daňových subjektov.“

Novela zákona č. 67/2020 Z. z. ustanovuje zrušenie obdobia pandémie pre aplikáciu týchto konkrétnych opatrení vo finančnej oblasti, z ktorých vyberáme opatrenia v rámci daňovej a colnej oblasti:

Opatrenia v oblasti správy daní, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020

 • písomnosti môžu byť počas obdobia pandémie doručované aj emailom bez nutnosti dodatočného doručenia v listinnej forme,
 • odpustenie zmeškania lehoty, ak daňový subjekt úkon vykoná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,
 • počas obdobia pandémie je daňová kontrola prerušená, ak o jej prerušenie požiadal daňový subjekt,
 • počas obdobia pandémie sa prerušuje daňové konanie, ak o jeho prerušenie požiadal daňový subjekt,
 • počas obdobia pandémie sa prerušuje plynutie lehôt na zánik práva vyrubiť daň, premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok,
 • daňový nedoplatok sa nepovažuje za daňový nedoplatok, ak ho daňový subjekt uhradí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,
 • daňové subjekty dostávajú počas obdobia pandémie daňový preplatok na dani z príjmov v lehote 40 dní od jeho uplatnenia v daňovom priznaní,
 • počas obdobia pandémie sú zo zákona odložené všetky začaté daňové exekúcie
 • správne delikty a sankcie:

1. daňové subjekty nie sú sankcionované za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie na dani z príjmov v ustanovenej lehote, ak táto lehota uplynula počas obdobia pandémie, a ak DDP podajú do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie,

2. pokuta za uvedenie zvýšenej dane v DDP na dani z príjmov podanom počas obdobia pandémie sa počíta len do dňa začatia obdobia pandémie,

3. nevyrubenie úroku, ak daňový subjekt daň z príjmov, splatnú počas obdobia pandémie, zaplatí do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie,

4. pokuta 100 % za uvedenie vyššieho daňového preplatku v daňovom priznaní, než ako mal daňový subjekt nárok, ak bol preplatok už vrátený.

Opatrenia v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020

 • vrátenie nadmerného odpočtu v skoršej lehote, nadmerný odpočet sa vráti do 30 dní aj pri existencii  colných nedoplatkov, prípadne nedoplatkov na povinných odvodoch poistného splatných počas obdobia pandémie, ak dôjde k úhrade uvedených nedoplatkov po skončení obdobia pandémie,
 • opatrenia v oblasti miestneho poplatku za rozvoj – odklad povinnosti oznámiť správcovi poplatku údaje o podlahovej ploche stavby a o zániku poplatkovej povinnosti, obciam sa poskytla možnosť financovať bežné výdavky z výnosov z poplatku za rozvoj až do 31.12.2020,
 • opatrenia v oblasti miestnych daní a miestneho poplatku – odklad lehoty na podanie priznania k dani pre tých daňovníkov, ktorí majú iné ako ročné zdaňovacie obdobie (dražba, dedičstvo nehnuteľnosti, vznik a zánik daňovej povinnosti pri dani za psa, dani z nevýherných hracích prístrojov a dani za predajné automaty) a odklad plnenia všetkých oznamovacích povinností v oblasti miestnych daní a poplatku.

Opatrenia v colnej oblasti, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020

 • doručovanie, ak pošta počas obdobia pandémie mení svoje podmienky doručovania, doručuje sa podľa týchto podmienok,
 • odloženie vymáhania nedoplatkov, po skončení obdobia pandémie nebude možné odložiť vymáhanie nedoplatkov v colnom exekučnom konaní,
 • zánik zodpovednosti za porušenie colných predpisov v dôsledku opatrení súvisiacich s pandémiou,
 • zmeškanie lehoty pre splatnosť nákladov v súvislosti s presadzovaním práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, zruší sa tolerancia pri nedodržaní určenej lehoty splatnosti nákladov, pričom právnické osoby a fyzické osoby budú mať povinnosť uhradiť náklady do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Opatrenia v oblasti používania registračných pokladníc, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020

 • plnenie oznamovacích povinností, odpustenie zmeškania lehoty, ak podnikateľ oznámi zmenu údajov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,
 • pokuta uložená na mieste, podnikateľ môže pokutu uloženú na mieste zaplatiť až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Opatrenia v oblasti dane z príjmov, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020

 • daňové priznanie k dani z príjmov – posun lehoty na podanie daňového priznania pre fyzické osoby a právnické osoby, daňové priznanie sa podá a daň sa zaplatí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,
 • opatrenie v oblasti dane z príjmov:

1. poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov odklad, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane u daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie (pričom lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie), môže daňovník podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení mimoriadnej situácie,

2. poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov, potvrdenie o zaplatení dane – zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely asignácie dane najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho  po skončení obdobia pandémie,

3. poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov, zverejnenie špecifikácie podielu zaplatenej dane – podmienka zverejnenia špecifikácie použitia podielu zaplatenej dane prijímateľom sa považuje za splnenú, ak takúto špecifikáciu prijímateľ zverejní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,

4. poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov, poukázanie podielu zaplatenej dane správcom dane prijímateľovi – správca dane poukáže prijímateľovi podiel zaplatenej dane do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania podľa lex korona –  ktorou je koniec kalendárneho mesiaca  nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,

 • daňovník je povinný podať oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v rovnakej lehote je povinný  daň z príjmov aj odviesť,
 • hlásenie a ročné zúčtovanie, posun lehoty na podanie hlásenia, posun lehoty na vykonanie ročného zúčtovania a doručenia dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní,
 • preddavky na daň z príjmov, neplatenie preddavkov pri poklese tržieb o 40 % a viac, vrátenie rozdielu na preddavkoch platených vo vyššej sume ako vyplývajú z daňového priznania.

Opatrenia v oblasti dane z motorových vozidiel, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020

 • odklad lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenia dane, daňové priznanie sa podá a daň sa zaplatí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,
 • odklad platenia preddavkov na dani, počnúc mesiacom apríl 2020 počas obdobia pandémie nie je daňovník povinný platiť preddavky na daň, ktoré vyrovná až pri podaní daňového priznania v januári 2021.

Opatrenia v oblasti účtovníctva, ktorých aplikácia sa zrušuje k 30. septembru 2020

 • odklad ukladania účtovných závierok, výročných správ a správ audítora do registra účtovných závierok, pričom účtovná jednotka je povinná uložiť účtovné dokumenty do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie alebo do jedného kalendárneho mesiaca, ak má povinnosť podať daňové priznanie,
 • oslobodenie od povinností súvisiacich s vedením účtovníctva počas roka 2020 (napr. priebežné vedenie účtovníctva, bezodkladné vystavovanie účtovných dokladov, zostavovanie priebežnej účtovnej závierky, inventarizácia), účtovná jednotka je povinná všetky povinnosti súvisiace zo zákonom o účtovníctve splniť do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie,
 • predĺženie lehoty na uloženie pokuty za nesplnenie povinností podľa zákona o účtovníctve, daňový subjekt bude môcť byť sankcionovaný za porušenie povinností podľa zákona o účtovníctve v predĺženej lehote o obdobie pandémie.

Opatrenia v oblasti správy daní, v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní a ďalšími súvisiacimi opatreniami v oblasti rozpočtových pravidiel, ktorých aplikácia sa zrušuje k 31. decembru 2020

 • počas obdobia pandémie finančná správa neaktualizuje zoznam daňových dlžníkov, zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie a zoznam vymazaných platiteľov DPH,
 • nezverejňovanie platiteľov dane  v zoznamoch, ak si opakovane nesplnia povinnosti (podanie daňového priznania, kontrolného výkazu alebo opakované nezaplatenie vlastnej daňovej povinnosti) za podmienky, že sú tieto povinnosti dodatočne splnené po skončení obdobia pandémie,
 • opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel – na účely poskytovania dotácií počas obdobia pandémie sa splnenie podmienky, že žiadateľ o dotáciu má vysporiadané finančné vzťahy voči daňovému úradu a colnému úradu, overuje v informačnom systéme finančnej správy,  počas obdobia pandémie sa neaktualizuje zoznam daňových dlžníkov, pričom po skončení obdobia pandémie sa podmienka vysporiadania finančných vzťahov voči daňovému úradu a colnému úradu bude overovať už v aktualizovaných zoznamoch finančnej správy.

Záver

                Veríme, že touto informáciou sme Vám pomohli sa zorientovať v tejto dôležitej časti tohto zákona a pomohli sme Vám pri nastavení prípadných ďalších právnych krokov v najbližšom období. Informáciu budeme samozrejme aktualizovať. V prípade potreby Vám radi zodpovieme na akékoľvek Vaše otázky týkajúce sa témy tejto informácie. Takisto sme pripravení Vám napriek výnimočnej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19, poskytnúť akékoľvek právne rady v rámci našej odbornosti a prípadne Vás aj zastúpiť v daňovom konaní a v procese daňovej kontroly. Sme Vám stále k dispozícii bez obmedzení.

 

Súvisiace články