Zdielať článok


Facebook Linkedin
Reklamácia kazového tovaru

Dobrý deň, zakúpila som si pred časom nové topánky, ktoré sa však nachádzali medzi zľavneným tovarom, nakoľko mali viditeľný kaz – jedna topánka bola z vrchu poškriabaná. Asi po týždni nosenia sa na oboch topánkach začala odlepovať podrážka. Zaujímalo by ma, či môžem reklamovať aj zľavnený tovar (alebo napr. aj tovar vo výpredaji) a ak áno, či mám právo na výmenu tovaru za nový, alebo iba na opravu kazu, a čo v prípade, že sa aj opravený kaz znovu objaví. Ďakujem, Vaša čitateľka.

Vážená čitateľka,
je povinnosťou predávajúceho zabezpečiť, aby pri predaji tovaru v obchode mala predávaná vec požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a aby bola bez vád. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, predávané veci majú mať bežnú akosť/kvalitu, t.j. kvalitu, ktorá zabezpečuje zachovanie všetkých podstatných vlastností výrobku, ktoré podmieňujú jeho používanie a spĺňajú očakávania spotrebiteľa. V prípade, že sa na tovare počas záručnej doby (spravidla 24 mesiacov) vyskytnú vady, predávajúci za ne zodpovedá. V súvislosti s tovarom, ktorý je predávaný s vadami (teda kazový alebo použitý tovar, kedy ale vada tovaru nebráni použitiu veci na určený účel) treba poukázať najmä na to, že predávajúci nezodpovedá za vady, na ktoré bola zľava z ceny tovaru poskytnutá. To znamená, že nemôžete reklamovať škrabanec na topánke, keďže práve kvôli nemu bola zľava na tovar poskytnutá. S predajom kazového tovaru nemožno stotožňovať predaj tovaru vo výpredaji. Predmetom výpredaja nebýva zväčša poškodený tovar, ale ide iba o sezónne, alebo napr. likvidačné znížené ceny nepoškodeného/nového tovaru a preto možno realizovať právo zo zodpovednosti za vady v plnom rozsahu.

Pokiaľ sa na tovare vyskytne iná vada, ako tá, za ktorú bola poskytnutá zľava z ceny, kupujúci má právo na reklamáciu tovaru. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže za normálnych okolností namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (právo voľby má kupujúci). Pri výmene veci začína plynúť nová záručná doba. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni kupujúcemu vec riadne užívať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny. Avšak v prípade kazového tovaru obvykle neprichádza do úvahy výmena veci, preto zo zákona môže kupujúci žiadať namiesto výmeny veci poskytnutie zľavy z kúpnej ceny. Ak by sa odstrániteľná vada objavila opätovne po oprave (z ustálenej praxe vyplýva, že ide o prípad, kedy sa vada vyskytla 2-krát), má kupujúci právo (na tretíkrát po výskyte a oprave tej istej vady) odstúpiť od zmluvy, čo znamená vrátenie tovaru predávajúcemu a vrátenie peňazí kupujúcemu. Uvedené platí aj pokiaľ sa vyskytol na tovare väčší počet vád (aspoň 3).

V závere by sme si Vás dovolili upozorniť na skutočnosť, že vadu je potrebné reklamovať ihneď potom, ako sa vyskytne, najneskôr však do šiestich mesiacov od toho, ako ste vadu zistili, pokiaľ je tovar stále v záručnej dobe. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia (náklady hradí predávajúci). Vybavenie reklamácie nesmie presiahnuť 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, inak má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy.

Súvisiace články