Zdielať článok


Facebook Linkedin
Pohonné látky sa budú označovať nanomarkerom

Pohonné látky, teda benzíny a nafty, budú môcť byť na Slovensku predávané len označené identifikačnou látkou, tzv. nanomarkerom (značkovačom). Od tejto legislatívnej novinky si Ministerstvo financií SR sľubuje na jednej strane zvýšenie efektivity výberu spotrebnej dane z minerálneho oleja, ako aj s tým spojený vyšší výnos dane z pridanej hodnoty a v konečnom dôsledku aj zvýšenie kvality predávaných pohonných látok.  

Legislatívne podmienky spojené s označovaním pohonných látok identifikačnou látkou vychádzajú najmä z ustanovení čl. I bod 4 zákona č. 352/2018 Z. z., ktoré menia a dopĺňajú zákon č. 98/2004 Z. z.  o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 98/2004 Z. z.“). Označovanie minerálneho oleja identifikačnou látkou vychádza zo znenia § 8 zákona č. 98/2004 Z. z., podľa ktorého označovaním minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 98/2004 Z. z. (ďalej len „pohonné látky“) sa na účely tohto zákona rozumie primiešavanie identifikačnej látky vyrobenej osobou podľa § 9a zákona č. 98/2004 Z. z., s ktorou Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) uzatvorilo zmluvu podľa § 9a zákona č. 98/2004 Z. z.. Ďalej je v uvedenom ustanovení uvedené, že podrobnosti o požiadavkách na vlastnosti identifikačnej látky, o spôsobe označovania pohonných látok identifikačnou látkou, o normách strát identifikačnej látky súvisiacich s jej fyzikálno-chemickými vlastnosťami pri jej použití, o manipulácii a skladovaní, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií SR.

Pohonné látky bude možné uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území (územie SR), len ak budú  označené identifikačnou látkou, pričom pohonné látky bude povinné označovať identifikačnou látkou len v daňových skladoch. Dotknutý zákon počíta aj s niekoľkými výnimkami súvisiacimi s povinnosťou označovať, resp. neoznačovať pohonné látky identifikačnou látkou, ako aj s výnimkami  v súvislosti s miestom určeným na označovanie pohonných látok identifikačnou látkou.

O tom, ktorá osoba je oprávnená vyrábať identifikačnú látku, ako aj ďalšie podmienky spojené s výrobou identifikačnej látky a statusom výrobcu identifikačnej látky, upravuje § 9a zákona č. 98/2004 Z. z.. Výrobca identifikačnej látky bude vybraný špeciálnou komisiou zriadenou za týmto účelom finančným riaditeľstvom, na základe obchodnej verejnej súťaže. S víťazom verejnej obchodnej súťaže uzavrie finančné riaditeľstvo zmluvu o výrobe identifikačnej látky.

Nakladanie s identifikačnou látkou je upravené v  § 9b zákona č. 98/2004 Z. z., z ktorého vyberáme najmä podmienky, ktoré sú spojené  s nakladaním s identifikačnou látkou:

  • odberateľ identifikačnej látky je povinný požiadať finančné riaditeľstvo o vydanie identifikačnej látky elektronickými prostriedkami prostredníctvom štruktúrovaného formuláru zverejneného na webovom sídle finančného riaditeľstva,
  • finančné riaditeľstvo posúdi údaje uvedené v žiadosti odberateľa identifikačnej látky o vydanie identifikačnej látky a najneskôr do troch pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti o vydanie identifikačnej látky, oznámi odberateľovi identifikačnej látky objem identifikačnej látky v litroch, ktorý môže odobrať, cenu identifikačnej látky, a to vo výške pripadajúcej na objem identifikačnej látky, ktorý môže odberateľ identifikačnej látky odobrať, číslo účtu, na ktorý je odberateľ identifikačnej látky povinný pred prevzatím identifikačnej látky zložiť peňažné prostriedky zodpovedajúce cene odoberaného objemu identifikačnej látky a súčasne oznámi výrobcovi identifikačnej látky údaje potrebné na vydanie identifikačnej látky,
  • výrobca identifikačnej látky najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa, kedy boli peňažné prostriedky pripadajúce na cenu odoberaného objemu identifikačnej látky pripísané na účet, oznámi túto skutočnosť elektronickými prostriedkami finančnému riaditeľstvu,
  • finančné riaditeľstvo určí termín prevzatia identifikačnej látky odberateľom identifikačnej látky, ktorý nesmie byť dlhší ako desať dní nasledujúcich odo dňa pripísania peňažných prostriedkov, pripadajúcich na cenu odoberaného objemu identifikačnej látky, oznámeného finančným riaditeľstvom a tento termín oznámi odberateľovi identifikačnej látky,
  • zamestnanec finančného riaditeľstva vydá identifikačnú látku odberateľovi identifikačnej látky, alebo osobe, ktorú odberateľ identifikačnej látky splnomocnil na prevzatie identifikačnej látky, len ak boli peňažné prostriedky pripadajúce na cenu odoberaného objemu identifikačnej látky oznámeného finančným riaditeľstvom pripísané na účet oznámený finančným riaditeľstvom,
  • zamestnanec finančného riaditeľstva pri prevzatí identifikačnej látky odberateľom identifikačnej látky vyhotoví o prevzatí identifikačnej látky protokol,
  • na každom balení identifikačnej látky je výrobca identifikačnej látky povinný uviesť údaj o objeme identifikačnej látky v balení, dátum výroby, lehotu spotreby identifikačnej látky od dátumu jej výroby a informáciu o množstve pohonnej látky, ktoré je možné označiť jedným litrom identifikačnej látky.

Zákonodarca samozrejme myslel aj na vymedzenie zákazov v súvislosti s nakladaním s identifikačnou látkou, pričom tieto zákazy sú spojené s nezanedbateľnými sankčnými postihmi, ako aj so vznikom daňovej povinnosti, preto z ustanovených zákazov vyberáme:

– zakázané je označovať iný minerálny olej ako pohonné látky,

– zakázané je uvádzať do daňového voľného obehu pohonné látky, ktoré nie sú označené identifikačnou látkou,

– zakázané je predávať, ponúkať na predaj, skladovať alebo prepravovať v daňovom voľnom obehu pohonné látky, ktoré nie sú označené  identifikačnou látkou.

Nová právna úprava systému označovania pohonných látok identifikačnou látkou je z obsahovej stránky špecifická a jedinečná, čo samo o sebe môže priniesť viaceré aplikačné problémy, ako aj výkladové problémy pri interpretácii tejto novej právnej úpravy, tak na strane štátnych orgánov, ako aj na strane daňových subjektov. Už len samotné nadobudnutie účinnosti novej právnej úpravy, tak ako je formulované, vyvoláva viacero nejasností. V prípade potreby je naša advokátska kancelária pripravená poskytnúť k tejto téme konzultácie alebo iné právne služby.

 

Kategórie:


Warning: Undefined array key "categories" in /data/7/5/75d1844a-2d80-4ac2-a16b-060c7dbc66b1/prosman-pavlovic.sk/web/wp-content/themes/prosman-pavlovic/components/author.php on line 10
Colné právo , Legislatíva , Novinky , Správne právo


Tagy:

nanomarker , nanomarker pre pohonné latky , označovanie pohonných látok


Publikované:

6. júna 2019

Súvisiace články