Zdielať článok


Facebook Linkedin
Domáca výroba pálenky

Do právneho poriadku SR bola s účinnosťou od 1. januára 2019 zapracovaná možnosť Domácej výroby pálenky fyzickými osobami. Udialo sa tak na základe novely zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 467/2002 Z. z.“) a zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“) zákonom č. 290/2018 Z. z.

Súkromná výroba destilátu, teda domáca výroba pálenky je rozdelená na splnenie povinností z dvoch osobitných predpisov, a to vo vzťahu k Ministerstvu pôdohospodárstva SR a colným úradom. Plnenie rôznych povinností pri výrobe vlastnej pálenky sprevádza fyzickú osobu už od jeho prvotného zámeru ju vyrábať, samotnú výrobu pálenky a až po ukončenie tejto výroby a celkové skončenie s výrobou pálenky.

Základné požiadavky na domácu výrobu pálenky sú uvedené v zákone č. 467/2002 Z. z., kde sú definované prvé predpoklady výroby pálenky. Zákon č. 467/2002 Z. z. definuje súkromnú výrobu destilátu ako nepodnikateľskú činnosť fyzickej osoby zameranú na výrobu destilátu v súlade so zákon č. 467/2002 Z. z. a zákonom č. 530/2011 Z. z. Domáca výroba pálenky sa viaže len k fyzickej osobe, ktorá:

 • dovŕšila 21 rokov veku,
 • nebola odsúdená za trestný čin nepovolenej výroby liehu a
 • ak bola uznaná vinnou zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo 2 zákona č. 462/2002 Z. z. (ide o znenie ustanovení, ktoré budú účinné od 1.1.22019 a týkajú sa súkromnej výroby destilátu) alebo priestupku podľa § 71 ods. 1 písm. h) až s) zákona č. 530/2011 Z. z. (aj tu ide o znenie ustanovení, ktoré budú účinné od 1.1.2019 a týkajú sa súkromnej výroby destilátu) od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty uplynuli viac ako tri roky.

Za kalendárny rok si môže fyzická osoba doma vyrobiť pálenku v objeme najviac 25 l a.(tu sa má za to, že ide o 25 litrov čistého 100% alkoholu, takže pálenky je možné vyrobiť aj viac ako je bežných 25 l objemu), pričom objem výroby najviac 25 l a. sa bude týka aj viacerých fyzických osôb, ktoré spolu žijú v spoločnej domácnosti. To znamená, že nie je rozhodujúci počet fyzických osôb žijúcich v domácnosti, ale množstvo výroby najviac 25 l a.je viazané na túto spoločnú domácnosť. Takto bude možné vyrobiť destilát, resp. pálenku obsahujúcu menej ako 86 objemových percent etylalkoholu, a to v určenom najviac 100-litrovom certifikovanom destilačnom zariadení, a to len v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby alebo v mieste, kde sa nachádza ovocný sad alebo záhradav užívaní tejto fyzickej osoby. Na domácu výrobu pálenky je možné použiť zásadne ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti, surovinu pochádzajúcu z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo med z vlastnej produkcie. Na výrobu pálenky nebudete teda možné používať nakúpené suroviny z cudzích zdrojov. Doma vyrobená pálenka nebude môcť byť predmetom žiadneho predaja ani iného uvádzania na trh, ale môže byť jedine predmetom vlastnej spotreby fyzickej osoby alebo viacerých fyzických osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Po definovaní základných požiadaviek na domácu výrobu pálenky nasledujú povinnosti, ktoré si treba splniť voči Ministerstvu pôdohospodárstva SR.Nadobudnutie destilačného zariadenia je fyzická osoba povinná oznámiť formou samostatného Oznámenia spomenutému ministerstvu do 15 dní od jeho nadobudnutia, pričom prílohou tohto oznámenia bude aj čestné vyhlásenieo tom, že fyzická osoba spĺňa podmienky domácej výroby pálenky (na doplnenie uvádzame, že takéto isté čestné vyhlásenie bude treba predložiť podľa § 49 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z. aj colnému úradu). Oznámenie bude musieť obsahovať:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu,
 • druh destilačného zariadenia a výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ho má destilačné zariadenie pridelené,
 • dátum nadobudnutia destilačného zariadenia,
 • adresu miesta, na ktorom sa destilačné zariadenie nachádza.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR do 30 dní od doručenia Oznámenia toto zaeviduje a pridelí fyzickej osobe evidenčné číslo a vydá jej písomné potvrdenie o držbe destilačného zariadenia. V súvislosti s uvedeným potvrdením vzniká  fyzickej osobe povinnosť bezodkladne oznamovať skutočnosti, ktoré uviedla v oznámení o nadobudnutí destilačného zariadenia a navyše musí oznamovať skutočnosť odsúdenia za trestný čin nepovolenej výroby liehu a/alebo uznania viny zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo 2 zákona č. 467/2002 Z. z. alebo priestupku podľa § 71 ods. 1 písm. h) až s) zákona č. 530/2011 Z. z.

Zákon č. 467/2002 Z. z. upravuje aj päť predpokladov, kedy Ministerstvo pôdohospodárstva SR vymaže fyzickú osobu z evidencie súkromných výrobcov destilátu a pokiaľ už raz takáto fyzická osoba bola vymazaná z tejto evidencie, tak opätovne ju možno zaradiť do tejto evidencie najskôr až po uplynutí 3 rokov od vykonania výmazu.

Zamestnanci Ministerstva pôdohospodárstva SR majú podľa zákona č. 467/2002 Z. z. oprávnenie vstupovať do priestorov, kde sa nachádza destilačné zariadenie. Takýmito priestormi však môžu byť aj obydlia fyzických osôb, keďže tie bývajú spravidla miestom trvalého pobytu fyzickej osoby. Zamestnanci Ministerstva pôdohospodárstva SR majú však v súlade so zákonom č. 467/2002 Z. z. aj ďalšie oprávnenia týkajúce sa domácej výroby pálenky ako je napr.: vyžiadanie si dokladov a informácií preukazujúcich splnenie podmienok domácej výroby pálenky na základe podmienok, za ktorých bolo vydané povolenie. Vynútiteľnosť dodržiavania povinností pri domácej výrobe pálenky zo zákona č. 467/2007 Z. z. je zabezpečená formou ukladania pokút za priestupky definované v § 13a v rozpätí od 100 eur do 3 000 eur.

Samostatné povinnosti a oprávnenia colných úradov súvisiace s domácou výrobou pálenky sú upravené v zákone č. 530/2011 Z. z. Bez existencie potvrdenia o držbe destilačného zariadenia vydaného Ministerstvom pôdohospodárstva SR nemožno konať pred colným úradom a ani začať s výrobou pálenky, nakoľko posledné slovo pri domácej výrobe pálenky majú podľa zákona č. 530/2011 Z. z. colné úrady. Povinnosti, ktoré ukladá zákon č. 530/2011 Z. z. sú však častokrát duplicitné ako v zákone č. 467/2002 Z. z., čo vytvára bariéru značnej administratívnej záťaže, pričom by stačilo elektronické prepojenie Ministerstva pôdohospodárstva SR s colnými úradmi a naopak, kde by si tieto dva štátne orgány vymenili informácie, údaje a podklady, ktoré je treba k domácej výrobe pálenky.

Zákon č. 530/2011 Z. z. v ustanoveniach, ktoré sa týkajú sadzby dane a výpočtu dane uvádza, že: „základom dane je lieh, ktorým je destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu, je celkové množstvo liehu, ktoré je súkromný výrobca destilátu oprávnený vyrobiť podľa osobitného predpisu.“ Zákon č. 530/2011 Z. z. teda vo svojich ustanovenia odkazuje na množstvo pálenky definované zákonom č. 467/2002 Z. z. v objeme najviac 25 l a.

Pokiaľ chce fyzická osoba po splnení povinnosti podľa zákona č. 467/2002 Z. z. začať s výrobou pálenky, tak je povinná požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu a o vydanie potvrdenia o evidencii. To znamená, že nestačí žiadať len o zaradenie do spomenutej evidencie, ale treba požiadať aj o vydanie potvrdenia o evidencii, pričom by malo byť samozrejmosťou, že pokiaľ fyzická osoba požiada o zaradenie do evidencie, tak by jej mal colný úrad automaticky vydať potvrdenie o evidencii. Zákon č. 530/2011 Z. z. určuje samostatne lehotu, v ktorej musí fyzická osoba požiadať o zaradenie do evidencie a vydanie potvrdenia, a to najneskôr do 15 dní od obdržania potvrdenia o držbe destilačného zariadenia vydaného Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Žiadosť v podstate obsahuje tie isté požiadavky ako už fyzická osoba musela oznámiť Ministerstvu pôdohospodárstva SR, keď žiadala o vydanie potvrdenia o držbe destilačného zariadenia, a to:

 • meno a priezvisko, trvalý pobyt,
 • druh destilačného zariadenia, výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ho má destilačné zariadenie pridelené,
 • dátum nadobudnutia destilačného zariadenia,
 • adresu miesta, na ktorom sa destilačné zariadenie nachádza.

Navyše treba k žiadosti o zaradenie do evidencie a vydanie potvrdenia priložiť:

 • potvrdenie o držbe destilačného zariadenia , ktoré vydalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR,
 • technickú dokumentáciu alebo nákres destilačného zariadenia s dokladom o certifikácii destilačného zariadenia akreditovaným certifikačným orgánom certifikujúcim výrobky s vyznačením miest, na ktoré colný úrad priloží uzávery tak, aby sa zabránilo použitiu destilačného zariadenia bez povolenia colného úradu,
 • čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky súkromnej výroby destilátu podľa zákona č. 467/2002 Z. z. (ide o to isté čestné vyhlásenie, ktoré musela už fyzická osoba predložiť Ministerstvu pôdohospodárstva SR, keď žiadala o vydanie potvrdenia o držbe destilačného zariadenia).

Colné úrady pred zaradením do evidencie súkromných výrobcov destilátu a vydaním potvrdenia musia preveriť údaje spomenuté vyššie v žiadosti, pričom ide o tie isté údaje, ktoré už boli raz oznámené a preverené Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Navyše však musia porovnať technickú dokumentáciu alebo nákres destilačného zariadenia so skutkovým stavom. Toto znamená, že zamestnanci colného úradu pôjdu fyzicky skontrolovať, kde sa destilačné zariadenie u fyzickej osoby v skutočnosti nachádza a stotožnia ho s technickou dokumentáciou alebo nákresom destilačného zariadenia formou porovnania papierovej dokumentácie a samotného destilačného zariadenia. Pokiaľ sa preverenie ukáže ako pravdivé, colný úrad zaeviduje fyzickú osobu do evidencie súkromných výrobcov destilátu a vydá potvrdenie o zaradení do evidencii do 30 od obdržania žiadosti.

Colné úrady však majú v súlade so zákonom č. 530/2011 Z. z. osobitnú povinnosť spočívajúcu zabezpečenídestilačného zariadenia colnou uzáverou za účelom eliminovania nezákonnej výroby pálenky bez povolenia colného úradu. Colnou uzáverou sa v podstate rozumie umiestnenie olovenej plomby na oceľovom drôtiku, ktorú bežne používajú colné úradu na plombovanie napr. kamiónov, a to najneskôr v deň vydania potvrdeniao zaradení do evidencie. Poškodenie alebo odstránenie colných uzáver a zasahovanie do usporiadania destilačného zariadenia je výslovne zakázané. Dokonca fyzická osoba je povinná zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu alebo odstráneniu colných uzáver a aby nedošlo k zasahovaniu do usporiadania destilačného zariadenia.

Pokiaľ chce fyzická osoba začať s domácou výrobou pálenky, tak je povinná najneskôr tri pracovné dni pred dátumom výroby doručiť colnému úradu na určenom tlačive oznámenie o výrobedestilátu, ktoré vydá v príslušnej vyhláške Ministerstvo financií SR. V oznámení fyzická osoba uvedie:

 • miesto, dátum a čas výroby destilátu, pričom dátum výroby destilátu nemôže byť dňom pracovného pokoja,
 • druh ovocia a množstvo kvasu pochádzajúceho z tohto ovocia, alebo množstvo medoviny, z ktorých sa má destilát vyrobiť,
 • predpokladané celkové množstvo vyrobeného destilátu v litroch,
 • predpokladané množstvo vyrobeného liehu v l a.

Po doručení spomenutého oznámenia na colný úrad, ten je povinný najneskôr v deň uvedený v oznámení ako dátum výroby pálenky povoliť výrobu, tedapoužitiedestilačného zariadenia odstránením colných uzáver, a to len na dobu nevyhnutnú na výrobu pálenky. O tejto skutočnosti colný úrad spíše úradný záznam. Dobu na, ktorú bolo povolené použitie destilačného zariadenia colný úrad stráži, nakoľko po jej uplynutí opäť zabezpečí destilačné zariadenie proti nepovolenému použitiu colnou uzáverou. Pokiaľ fyzická osoba v príslušnom kalendárnom roku vyrobila pálenku už v objeme najviac 25 l a., tak colný úrad nepovolí ďalšiu výrobu formou neuvoľnenia colných uzáver z destilačného zariadenia. Pálenka vyrobená doma, tak isto ako to platí pri zákone č. 467/2002 Z. z., nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.

Na výrobu domácej pálenky je naviazaná aj povinnosť viesť evidenciu vyrobeného destilátu, a to dokonca samostatne podľa dní a osobitne podľa druhu vyrobenej pálenky s uvedením množstva vyrobenej pálenky v litroch a množstva vyrobeného liehu v l a.

Doma vyrobená pálenka je zaťažená zníženou sadzbou dane, ktorá je podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. momentálne vo výške  540 eur na hl a. Pre fyzickú osobu, ktorá vyrobila pálenku je naviazaná aj daňová povinnosť, ktorá vznikádňom prvého uvoľnenia colných uzáver z destilačného zariadenia a platiteľom dane je fyzická osoba, ktorá vyrobila pálenku. Na vznik daňovej povinnosti je naviazaná aj povinnosť podať daňové priznanie, a to najneskôr do troch pracovných dníod jej vzniku, pričom v tejto lehote treba zaplatiť aj daň.

Na fyzickú osobu, ktorá má vydané potvrdenie o zaradení do evidencie súkromných výrobcov destilátov je naviazaná navyše aj oznamovacia povinnosťvoči colnému úradu, ktorá spočíva v bezodkladnom oznámení skutočnosti, že už nemá v držbe destilačné zariadenia a tiež akúkoľvek zmenu údajov, ktoré boli v uvedené v žiadosti o zaradenie do evidencie výrobcu destilátu a vydania potvrdenia o zaradení do evidencie. Rovnako je treba bezodkladne oznámiť aj to, že fyzická osoba bola odsúdená za trestný čin nepovolenej výroby liehu alebo aj skutočnosť uznania viny z dopustenia sa z priestupku podľa § 71 ods. 1 písm. h) až s) zákona č. 530/2011 Z. z. alebo priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo 2 zákona č. 467/2002 Z. z.

Zákon č. 530/2011 Z. z. upravuje aj niekoľko situácií kedy colný úrad vymaže domáceho výrobcu pálenky z evidencie súkromných výrobcov destilátu a ak príde k výmazu, tak novú žiadosť o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu je opätovne možno podať najskôr po uplynutí troch rokov od vykonania výmazu.

Colné úrady majú kedykoľvek priznané právo v rámci výkonu daňového dozoru a daňovej kontroly na poskytnutie súčinnosti nevyhnutnej na uskutočnenie daňového dozoru a daňovej kontroly. Povinnosť dodržiavať ustanovenia zákona č. 530/2011 Z. z. vo vzťahu k domácej výrobe pálenky je vynútiteľná pod hrozbou možného ukladania pokút za priestupky od 100 eur do 3 000 eur.

Domáca výroba pálenky je v podmienkach Slovenskej republiky pomerne rozsiahlo a zložito definovaná, nakoľko existuje oprávnená požiadavka Ministerstva pôdohospodárstva SR a colných úradov mať pod kontrolou akékoľvek nakladanie s destilačnými zariadením alebo so samotnou pálenkou. Na základe súčasného znenia ustanovení zákona č. 467/2002 Z. z. a zákona č. 530/2011 Z. z., hlavne vo vzťahu k podmienkam výroby domácej pálenky, podávania daňového priznania, platenia dane, vstupu štátnych orgánov aj do obydlí fyzických osôb, plnenie rôznych oznamovacích povinností, nemožno predpokladať, že zámer zákonodarcu umožniť domácu výrobu pálenky fyzickým osobám, ohrozí prevádzkovateľov pestovateľských páleníc ovocia, nakoľko v týchto páleniciach môže aj dnes fyzická osoba si nechať vypáliť pálenku bez akýchkoľvek legislatívnych prekážok, plnenia rôznych povinností, podávania daňových priznaní a platenia dane, a to navyše až na množstvo 43 l a. a rovnako so zníženou sadzbou dane.

Súvisiace články