Zdielať článok


Facebook Linkedin
Čo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov?

Dobrý deň, 
s manželkou sme práve v rozvodovom konaní, pričom väčšie obavy ako z rozvodu mám z majetkového vyporiadania. Manželka je prekladateľkou a ja som konateľom v úspešnej stavebnej firme. V podobnej situácii som sa nikdy nenachádzal, zopár informácii mám iba od známych, ktorí si rozvodom a delením majetku už prešli. Naďalej mi však nie je jasné, čo všetko môže spadať do spoločného vlastníctva s manželkou, preto by som Vás chcel poprosiť o radu. Čitateľ Jaroslav.

Vážený čitateľ,
právna úprava bezpodielového spoluvlastníctva vychádza zo zásady, že majetok, ktorý manželia nadobudli za trvania manželstva, je ich spoločným vlastníctvom. Predmetom bezpodielového spoluvlastníctva môže byť preto „všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva“. Spoločným atribútom je majetková hodnota, t.j. hodnota, ktorú možno vyjadriť peniazmi, resp. hodnota, s ktorou je možné disponovať a prevádzať ju na iné osoby.

V prípade pochybností, či niektorá vec patrí do bezpodielového alebo do výlučného vlastníctva niektorého z manželov, nemožno postupovať paušálne podľa toho, o akú vec ide. Predovšetkým je potrebné vziať do úvahy zákonné kritériá, ktoré určujú rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ako je časové kritérium (kedy sa vec nadobudla), kritérium spôsobu nadobudnutia veci (ako bola vec manželmi nadobudnutá), kritérium spôsobu užívania veci (akým spôsobom sa vec užíva, tzn. či je určená na užívanie obom manželom alebo iba jednému z nich).

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patria predovšetkým všetky hmotné veci (hnuteľné a nehnuteľné), ktoré môžu byť predmetom vlastníctva, bez ohľadu na spôsob nadobudnutia (zmluva, pôvodné nadobudnutie, vydržanie atď.), ako aj bez ohľadu na to, či majú spotrebný alebo výrobný charakter, ak boli nadobudnuté za trvania manželstva niektorým z manželov a nie sú zákonom z tohto spoluvlastníctva vylúčené. Zaraďujeme sem taktiež všetky práva (pohľadávky), ktoré vznikli manželom za trvania manželstva, ako aj pohľadávky, ktoré síce vznikli pred manželstvom, ale stali sa splatnými za trvania manželstva (výnimku predstavujú len plnenia, ktoré majú osobný charakter).

Nakoľko uvádzate, že ste konateľom v stavebnej firme, zdôrazňujem, že predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov môžu byť aj iné majetkové hodnoty, najmä podnik a obchodný podiel. Do bezpodielového spoluvlastníctva patria ďalej výhry zo stávok, hier a lotérií, pričom je rozhodujúci okamih, kedy došlo k výhre a nie okamih, kedy došlo k zakúpeniu lósu, tiež náhrada škody vyplatená jednému z manželov počas trvania manželstva, ak nejde o plnenie, ktoré je výlučne viazané na osobu poškodeného manžela a náhrada škody, ktorá vznikla ako dôsledok zásahu do práva na ochranu osobnosti.

Upozorňujem však, že zo zásady, že predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo bolo nadobudnuté za trvania manželstva, pozná zákon štyri výnimky. Nepatria sem veci získané dedičstvom a darom, veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov a veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo mu bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Súvisiace články