Zdielať článok


Facebook Linkedin
#2 Colné právo: Kontrola po prepustení tovaru

Ide o samostatný procesný inštitút colného práva, pri ktorom sa v Slovenskej republike vžilo označenie „následná kontrola“. Vo všeobecnosti by toto oprávnenie spĺňalo kritériá „colnej kontroly“, avšak jej špeciálnosť daná tým, že sa overuje presnosť a úplnosť informácií uvedených v colnom vyhlásení a iných vyhláseniach a oznámeniach kontrolou všetkých relevantných podkla­dov po prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu.

Toto oprávnenie je formulované v Colnom kódexe Únie tak, že colné orgány môžu na účely colných kontrol overiť presnosť a úplnosť informácií uvedených v colnom vyhlásení, vo vyhlásení na dočasné uskladnenie, v predbežnom col­nom vyhlásení o vstupe, predbežnom colnom vyhlásení o výstupe, vyhlásení o spätnom vývoze alebo oznámení o spätnom vývoze a existenciu, pravosť, pres­nosť a platnosť každého podporného dokladu a môžu preskúmať účtovné zázna­my deklaranta a iné záznamy vzťahujúce sa na operácie s daným tovarom alebo na predchádzajúce alebo nasledujúce obchodné operácie s týmto tovarom po jeho prepustení. Pokiaľ je to ešte možné, tieto orgány môžu vykonať aj prehliad­ku takéhoto tovaru a/alebo z neho odobrať vzorky. Takéto kontroly je možné vykonať v priestoroch držiteľa tovaru alebo jeho zástupcu, akejkoľvek inej osoby, ktorá sa obchodne priamo alebo nepriamo podieľa na uvedených operáciách, alebo v priestoroch akejkoľvek inej osoby, ktorá je na obchodné účely držiteľom týchto dokladov a údajov.

V Pôvodnom Colnom kódexe Spoločenstva bolo obdobné ustanovenie, ktoré zavádzalo oprávnenie colných orgánov vykonať kontroly po prepustení tovaru, avšak obsahovalo aj ustanovenie, podľa ktorého v prípade zistenia chy­by colnými orgánmi, tieto „prijmú nevyhnutné opatrenia na nápravu, pričom zoberú do úvahy nové informácie, ktoré majú k dispozícii“. Toto vágne usta­novenie však bolo z Colného kódexu Únie vypustené z dôvodu, že pripúšťalo rôzny výklad, aj taký, že opatreniami na nápravu môžu byť aj iné inštitúty, ako je odpustenie a vrátenie cla pôvodne vymeraného vo vyššej výške ako bola dlžná zo zákona alebo dovymeranie colného dlhu pôvodne vymeraného v nižšej výške, ako bola dlžná zo zákona, napríklad, že v zmysle takéhoto výkladu bola možná aj oprava colného vyhlásenia, ktorá inak po prepustení tovaru do navrho­vaného colného režimu už možná nebola. Bez dotknutia uvedeného, v Colnom kódexe Únie sa už umožňuje opraviť colné vyhlásenie aj po prepustení tovaru za účelom splnenia povinností týkajúcich sa prepustenia tovaru do dotknutého colného režimu.

Ostatné procesné normy ku kontrole po prepustení tovaru ustanovuje náš národný predpis, zákon č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 12.

Je potrebné zdôrazniť, že inštitút kontroly po prepustení je veľmi vý­znamný a jeho význam bude v najbližšej budúcnosti ďalej rásť a to vzhľadom na to, že colníctvo smeruje k uľahčovaniu colných formalít, povoľovaniu rôznych zjednodušených postupov, pri ktorých sa znižuje zasahovanie colných orgánov do colných konaní a tým aj ovplyvňovanie samotného colného konania colnými orgánmi a to aj v pozitívnom zmysle, kedy by colné orgány mohli svojou aktivi­tou odhaliť neúmyselné chyby deklaranta a tak zabrániť väčším a dlhotrvajúcim porušeniam colných predpisov do budúcnosti. Pri povoľovaní uľahčení a zjed­nodušených postupov však sa tento prvok prevencie zmenšuje alebo úplne odpa­dá a činnosť colných orgánov sa vo všeobecnosti viac presúva viac do odhaľova­nia porušení colných predpisov práve cez inštitút kontrol po prepustení tovaru.

Ak by sme chceli hľadať paralelu v daňových predpisoch, kontrola po prepus­tení tovaru má veľa spoločných prvkov s daňovou kontrolou podľa daňového poriadku.

Colný zákon ustanovuje oprávnenia colného úradu a práva a povinnosti kontrolovanej osoby.

Ak skutočnosti zistené kontrolou po prepustení preukázali, že colné predpisy boli uplatnené správne, colný úrad vyhotoví záznam z kontroly po prepustení. Dňom vyhotovenia záznamu z kontroly po prepustení je kontrola po prepustení ukončená. Záznam z kontroly po prepustení sa doručí kontrolovanej osobe do vlastných rúk.

 

Ak skutočnosti zistené kontrolou po prepustení nasvedčujú, že colné pred­pisy boli uplatnené na základe nesprávnych alebo neúplných údajov, colný úrad písomne oboznámi kontrolovanú osobu s nedostatkami zistenými kontrolou po prepustení a vyzve ju, aby sa v deň určený vo výzve dostavila na prerokovanie týchto nedostatkov, alebo aby sa do určeného dňa k zisteným nedostatkom pí­somne vyjadrila. Kontrolovaná osoba má právo vyjadriť sa k nedostatkom ziste­ným kontrolou po prepustení a k spôsobu, akým colný úrad k týmto zisteniam dospel, vrátane obstarania, vykonania a vyhodnotenia dôkazov.

 

Ak skutočnosti zistené kontrolou po prepustení nasvedčujú, že sa má v súlade s colnými predpismi dodatočne vymerať colný dlh, colný úrad vo výzve na prerokovanie nedostatkov, zároveň upovedomí kontrolovanú osobu, že začína konanie o dodatočnom vymeraní colného dlhu. Dôkazy, ktoré colný úrad vy­konal pri kontrole po prepustení pred začatím konania o dodatočnom vymeraní colného dlhu, nie je potrebné opätovne vykonať. Pri prerokovaní nedostatkov zistených kontrolou po prepustení colný úrad zaznamená vyjadrenia kontrolo­vanej osoby písomne do zápisnice.

 

Ak skutočnosti zistené kontrolou po prepustení preukázali, že colné predpi­sy boli uplatnené na základe nesprávnych alebo neúplných údajov, colný úrad vyhotoví protokol o kontrole po prepustení (ďalej len „protokol“). Podkladom na vyhotovenie protokolu sú najmä písomné podania, návrhy a vyjadrenia kon­trolovanej osoby alebo určenej osoby, dôkazy a zápisnica, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe colnému úradu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov určuje colný úrad.

 

Dňom vyhotovenia protokolu je kontrola po prepustení ukončená. Protokol sa doručí kontrolovanej osobe do vlastných rúk. Ak sa má v súlade s colnými predpismi dodatočne vymerať colný dlh, colný úrad oznámi sumu colného dlhu dlžníkovi rozhodnutím o dodatočnom vymeraní colného dlhu. Je potrebné doplniť, že v praxi colných orgánov sa v prípadoch už prepustené­ho tovaru často vyskytujú prípady, kedy sa namiesto pomerne zložitého a admi­nistratívne náročného postupu pri kontrole po prepustení (následnej kontroly) uplatní postup podľa všeobecných ustanovení o colnej kontrole a to v prípa­doch, ak na overenie správnosti a pravosti informácií uvedených v colnom vy­hlásení a správnosti a pravosti podporných dokladov, účtovných záznamov ale­bo iných záznamov podľa osobitného predpisu, ktoré sú predmetom kontroly po prepustení, postačuje ich porovnanie s informáciami, dokladmi a záznamami, ktoré má colný úrad k dispozícii.

Súvisiace články