Schválený hospodársky subjekt (Authorized Economic Operators) je definovaný ako bezpečná súčasť dodávateľského reťazca, ktorý sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti zaoberá činnosťami, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy. Na priznanie štatútu SHS musia byť splnené určité kritériá viažuce sa k colným operáciám vykonávaným v rámci Európskej únie (EÚ). Tieto kritériá sú priamo definované v komunitárnych colných predpisoch a vychádzajú zo štandardov programu SAFE Svetovej colnej organizácie.

Poskytujeme najmä nasledovné služby:

 • spracujeme kompletnú žiadosť
 • spracujeme prílohy potrebné k žiadosti
 • poskytneme konzultácie počas procesu spracovania
 • zastúpime Vás v konaní až do získania povolenia SHS
 • budeme konať a komunikovať s colnými orgánmi
 • navrhneme opatrenia na optimalizáciu Vášho systému
 • servis poskytujeme aj po získaní štatútu

 

Prečo sa uchádzať o získanie štatútu SHS/AEO

Po získaní povolenia SHS je možné využívať nasledovné výhody:
 • jednoduchšie a rýchlejšie získanie zjednodušených colných postupov pri absolvovaní minimálnych formalít,
 • ak držiteľ povolenia SHS požiada o jedno alebo viac povolení na používanie zjednodušených postupov, colné orgány už neoverujú tie podmienky, ktoré už raz boli preskúmané pri udeľovaní osvedčenia SHS,
 • možnosť čiastočného/úplného upustenia od zabezpečenia colného dlhu,
 • zníženie miery kontrol u zásielok SHS, tzn. primeranú mieru kontrol a prednostné prerokovanie v rámci colného konania,
 • pri preskúmaní zásielky, na ktorú sa vzťahuje predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo výstupe alebo colné vyhlásenie podané SHS, vykonajú colné orgány potrebné kontroly prednostne,
 • v porovnaní s inými hospodárskymi subjektmi podlieha držiteľ povolenia SHS menšiemu množstvu fyzických kontrol a kontrol dokladov (dôveryhodnosť pri colnom konaní),
 • na základe žiadosti SHS a po dohode s príslušným colným orgánom, kontroly možno vykonať na inom mieste, ako je miesto zúčastneného colného úradu,
 • menej údajov deklarovaných pred dovozom/vývozom, čo zníži náročnosť plnenia formalít v rámci colného konania,
 • uznávanie SHS povolenia vo všetkých členských krajinách EÚ, čo urýchli prepravu tovaru a manipuláciu s ním,
 • uznávanie SHS povolenia v tretích krajinách v zmysle jednotlivých dohôd „MRA“ (Mutual recognition agreements) .
 • známka kvality pre obchodných partnerov v EÚ aj mimo EÚ (získanie imidžu spoľahlivého obchodného partnera a to nielen voči colným správam členských krajín, ale najmä voči svojim tradičným i novým obchodným partnerom),
 • dôkladná revízia a nastavenie logistického a bezpečnostného systému žiadateľa,

 

K 13. aprílu 2018 bolo celkove v rámci EÚ 22 337 spoločností, ktoré boli držiteľmi povolenia SHS/AEO (všetkých typov). Na Slovensku je držiteľom povolenia SHS/AEO 122 spoločností.

 

Typy SHS povolení

 1. Povolenie SHS/AEO – zjednodušené colné postupy (TYP C)
  O tento typ sa uchádzajú subjekty, ktoré vo svojej praxi využívajú najmä zjednodušené colné postupy podľa colných predpisov.
 2. Povolenie SHS – bezpečnosť a ochrana (TYP S)
  Tento typ sa týka hospodárskych subjektov, ktoré žiadajú o využívanie uľahčenia colných kontrol týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany pri vstupe tovaru na colné územie EU alebo, keď tovar opúšťa colné územie EU.
 3. Povolenie SHS – zjednodušené postupy/bezpečnosť a ochrana (tzv. TYP F)
  Kombinované povolenie je určené subjektom, ktoré chcú využívať výhody vyplývajúce z oboch už vyššie spomenutých.
Naše hodnoty
Individuálna ochrana Prosman Pavlovič

Profesionalita


Vysoko si ceníme dôveru každého jedného klienta, ktorý sa rozhodne na nás obrátiť a vloží tak ochranu svojich záujmov do našich rúk. Pri svojej práci je našou základnou zásadou a krédom profesionalita a dokonalosť aj v tých najmenších detailoch.

Individuálna ochrana Prosman Pavlovič

Individuálny prístup


Našim poslaním je poskytovať služby pre našich klientov, a preto sú u nás ich záujmy a spokojnosť na prvom mieste. Nikdy nedopustíme, aby bol klient u nás len „číslom“, a aby musel byť svedkom nedôsledného, neosobného riešenia svojho problému.

Komplexná ochrana


Vďaka tímu odborníkov so špecializáciou na jednotlivé právne odvetvia, vieme poskytnúť svojim klientom komplexnú právnu ochranu. Cieľom našej advokátskej kancelárie bolo vždy poskytovať svojim klientom čo najkomplexnejšiu právnu ochranu, a preto sme ju od začiatku budovali ako kolektív špecialistov z rôznych právnych odvetví.

1/3
Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

  Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.