SHS/AEO certifikáty

Schválený hospodársky subjekt (Authorized Economic Operators) je definovaný ako bezpečná súčasť dodávateľského reťazca, ktorý sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti zaoberá činnosťami, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy. Na priznanie štatútu SHS musia byť splnené určité kritériá viažuce sa k colným operáciám vykonávaným v rámci Európskej únie (EÚ). Tieto kritériá sú priamo definované v komunitárnych colných predpisoch a vychádzajú zo štandardov programu SAFE Svetovej colnej organizácie.

Poskytujeme najmä nasledovné služby:

 • spracujeme kompletnú žiadosť
 • spracujeme prílohy potrebné k žiadosti
 • poskytneme konzultácie počas procesu spracovania
 • zastúpime Vás v konaní až do získania povolenia SHS
 • budeme konať a komunikovať s colnými orgánmi
 • navrhneme opatrenia na optimalizáciu Vášho systému
 • servis poskytujeme aj po získaní štatútu

 

Prečo sa uchádzať o získanie štatútu SHS/AEO

Po získaní povolenia SHS je možné využívať nasledovné výhody:

 • jednoduchšie a rýchlejšie získanie zjednodušených colných postupov pri absolvovaní minimálnych formalít,
 • ak držiteľ povolenia SHS požiada o jedno alebo viac povolení na používanie zjednodušených postupov, colné orgány už neoverujú tie podmienky, ktoré už raz boli preskúmané pri udeľovaní osvedčenia SHS,
 • možnosť čiastočného/úplného upustenia od zabezpečenia colného dlhu,
 • zníženie miery kontrol u zásielok SHS, tzn. primeranú mieru kontrol a prednostné prerokovanie v rámci colného konania,
 • pri preskúmaní zásielky, na ktorú sa vzťahuje predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo výstupe alebo colné vyhlásenie podané SHS, vykonajú colné orgány potrebné kontroly prednostne,
 • v porovnaní s inými hospodárskymi subjektmi podlieha držiteľ povolenia SHS menšiemu množstvu fyzických kontrol a kontrol dokladov (dôveryhodnosť pri colnom konaní),
 • na základe žiadosti SHS a po dohode s príslušným colným orgánom, kontroly možno vykonať na inom mieste, ako je miesto zúčastneného colného úradu,
 • menej údajov deklarovaných pred dovozom/vývozom, čo zníži náročnosť plnenia formalít v rámci colného konania,
 • uznávanie SHS povolenia vo všetkých členských krajinách EÚ, čo urýchli prepravu tovaru a manipuláciu s ním,
 • uznávanie SHS povolenia v tretích krajinách v zmysle jednotlivých dohôd „MRA“ (Mutual recognition agreements) .
 • známka kvality pre obchodných partnerov v EÚ aj mimo EÚ (získanie imidžu spoľahlivého obchodného partnera a to nielen voči colným správam členských krajín, ale najmä voči svojim tradičným i novým obchodným partnerom),
 • dôkladná revízia a nastavenie logistického a bezpečnostného systému žiadateľa,

 

K 13. aprílu 2018 bolo celkove v rámci EÚ 22 337 spoločností, ktoré boli držiteľmi povolenia SHS/AEO (všetkých typov). Na Slovensku je držiteľom povolenia SHS/AEO 122 spoločností.

 

TYPY SHS POVOLENÍ

 1. Povolenie SHS/AEO – zjednodušené colné postupy (TYP C).
  O tento typ sa uchádzajú subjekty, ktoré vo svojej praxi využívajú najmä zjednodušené colné postupy podľa colných predpisov.
 2. Povolenie SHS – bezpečnosť a ochrana (TYP S).
  Tento typ sa týka hospodárskych subjektov, ktoré žiadajú o využívanie uľahčenia colných kontrol týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany pri vstupe tovaru na colné územie EU alebo, keď tovar opúšťa colné územie EU.
 3. Povolenie SHS – zjednodušené postupy/bezpečnosť a ochrana (tzv. TYP F).
  Kombinované povolenie je určené subjektom, ktoré chcú využívať výhody vyplývajúce z oboch už vyššie spomenutých.
ŽIADOSŤ

ŽIADOSŤ

KONZULTÁCIE

KONZULTÁCIE

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

MÁTE OTÁZKY OHĽADOM SHS/AEO CERTIFIKÁTU?
Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články

BREXIT a CLO: Potvrdzovanie pôvodu tovaru v Únii za účelom získania preferencie v UK

26. januára 2021 | Colné právo Legislatíva

Dôkaz o pôvode tovaru - ako neplatiť clo podľa dohody o obchode a vystúpení pri obchodovaní so Spojeným kráľovstvom - post BREXIT. [...]

Viac

Pomoc štátu v čase trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie

30. júna 2020 | Legislatíva

V tomto článku prinášame prvú časť prehľadu a sumarizácie, za akých podmienok majú fyzické a právnické osoby nárok na konkrétny druh [...]

Viac