V súčasnosti pozorujeme postupný odklon od pôvodných (fiškálnych) úloh colných orgánov. Dôraz sa kladie predovšetkým na ochranu obyvateľstva a bezpečnosť výrobkov vstupujúcich na naše colné územie. Popri iných úlohách colných orgánov sa však do popredia čoraz viac dostáva ochrana legitímnych záujmov držiteľov práv duševného vlastníctva.

V súlade s európskou a slovenskou legislatívou kompetencie oblasti ochrany práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze alebo tranzite tovaru, ako aj pri tovare na domácom trhu (obchody, veľkosklady, trhoviská, a pod.) vykonávajú colné orgány.

Vďaka predchádzajúcim skúsenostiam našich zamestnancov pri tvorbe a implementovaní príslušnej legislatívy ochrany nehmotných statkov a jej uplatňovaní v praxi sme špecialistami na procesné postupy potrebné pre účinnú ochranu vašich práv duševného vlastníctva.

Naše služby zahŕňajú predovšetkým:

 • komplexná správa práv duševného vlastníctva, predovšetkým práva z ochrannej známky, dizajnu, autorského práva, práva označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení, patentového práva, práva úžitkových vzorov a práva topografií polovodičových výrobkov,
 • registrácia práva duševného vlastníctva na príslušnom orgáne verejnej správy a súvisiace poradenstvo,
 • komplexné posúdenie každého individuálneho prípadu prijatia opatrenia na domácom trhu alebo pod colným dohľadom vrátane tvorby právnych analýz,
 • zastupovanie v konaní pred colnými orgánmi pri podaní žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu alebo pod colným dohľadom, alebo pri podaní žiadosti o predĺženie doby, počas ktorej sa majú prijímať opatrenia,
 • komunikácia s colným orgánom pred, počas a po prijatí opatrenia (zaistení tovaru) na domácom trhu alebo pod colným dohľadom vrátane podania vyjadrenia, či zaistený tovar porušuje vaše právo duševného vlastníctva,
 • podanie žaloby o určenie, či zaistený tovar porušuje vaše právo duševného vlastníctva na vecne a miestne príslušný súd v prípade, ak držiteľ tovaru vyjadrí nesúhlas so zničením tovaru v tzv. štandardnom postupe,
 • uplatňovanie náhrady škody voči držiteľovi tovaru,
 • ochrana práv a oprávnených záujmov klienta pri úhrade nákladov colných orgánov počas presadzovania jeho práv duševného vlastníctva,
 • komplexné právne zastupovanie v predmetnej veci a v súvisiacich veciach,
 • okrem vyššie uvedených služieb poskytuje naša spoločnosť právne zastupovanie klienta v konaní pred súdmi alebo orgánmi verejnej správy v občianskych, obchodných alebo správnych veciach, a to v širokej palete spoločenských vzťahov.
Naše hodnoty
Individuálna ochrana Prosman Pavlovič

Profesionalita


Vysoko si ceníme dôveru každého jedného klienta, ktorý sa rozhodne na nás obrátiť a vloží tak ochranu svojich záujmov do našich rúk. Pri svojej práci je našou základnou zásadou a krédom profesionalita a dokonalosť aj v tých najmenších detailoch.

Individuálna ochrana Prosman Pavlovič

Individuálny prístup


Našim poslaním je poskytovať služby pre našich klientov, a preto sú u nás ich záujmy a spokojnosť na prvom mieste. Nikdy nedopustíme, aby bol klient u nás len „číslom“, a aby musel byť svedkom nedôsledného, neosobného riešenia svojho problému.

Komplexná ochrana


Vďaka tímu odborníkov so špecializáciou na jednotlivé právne odvetvia, vieme poskytnúť svojim klientom komplexnú právnu ochranu. Cieľom našej advokátskej kancelárie bolo vždy poskytovať svojim klientom čo najkomplexnejšiu právnu ochranu, a preto sme ju od začiatku budovali ako kolektív špecialistov z rôznych právnych odvetví.

1/3
Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

  Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.