V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 vznikajú v praxi mnohé otázky týkajúce sa najmä pracovnoprávnych predpisov, ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci, resp. ochrany osobných údajov, ako aj konkrétneho postupu zamestnávateľov, resp. prevádzkovateľov v prípade výskytu ochorenia COVID-19 na pracovisku, alebo v prípade akéhokoľvek kontaktu s nakazenou osobou. Za účelom minimalizácie rizikových situácií a najmä predchádzaniu vzniku incidentov pri neznalosti postupu v jednotlivých situáciách odporúčame, aby sa tieto postupy upravili v rámci interných smerníc, inštrukcií a pokynov za účelom zabezpečenia účinnej ochrany a najmä rýchlej reakcii na vzniknutú hrozbu.

Služby v súvislosti s vyššie uvedeným sú zamerané najmä na nasledovné:

  • vypracovanie, revízia a prispôsobenie internej dokumentácie (smernice, inštrukcie, pokyny, úprava pracovného poriadku, a ďalšie) k aktuálnej situácii a opatreniam prijatým v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19, ako aj úprava ďalších pracovnoprávnych dokumentov (napr. dodatky k pracovným zmluvám);
  • konzultácie, analýzy, poradenstvo k povinnostiam zamestnávateľa, resp. spoločnosti v oblasti pracovného práva, predpisov na ochranu bezpečnosti zdravia pri práci, verejného zdravia, ako aj v iných súvisiacich právnych oblastiach;
  • poradenstvo, príprava a revízia dokumentov v súvislosti s ochranou osobných údajov;
  • poradenstvo a konzultácie k aktuálnym opatreniam a legislatívnym zmenám v dôsledku ochorenia COVID-19;
  • poradenstvo a konzultácie k právam a povinnostiam zamestnávateľa voči štátnym orgánom a voči zamestnancom v súvislosti s aktuálne účinnými opatreniami a rozhodnutiami kompetentných orgánov v dôsledku ochorenia COVID-19;
  • poradenstvo, konzultácie a spracovanie, resp. revízia interných postupov zamestnávateľa v prípade výskytu COVID-19 incidentu;
  • ako aj ďalšie úkony, podľa potreby klienta.
Naše hodnoty
Individuálna ochrana Prosman Pavlovič

Profesionalita


Vysoko si ceníme dôveru každého jedného klienta, ktorý sa rozhodne na nás obrátiť a vloží tak ochranu svojich záujmov do našich rúk. Pri svojej práci je našou základnou zásadou a krédom profesionalita a dokonalosť aj v tých najmenších detailoch.

Individuálna ochrana Prosman Pavlovič

Individuálny prístup


Našim poslaním je poskytovať služby pre našich klientov, a preto sú u nás ich záujmy a spokojnosť na prvom mieste. Nikdy nedopustíme, aby bol klient u nás len „číslom“, a aby musel byť svedkom nedôsledného, neosobného riešenia svojho problému.

Komplexná ochrana


Vďaka tímu odborníkov so špecializáciou na jednotlivé právne odvetvia, vieme poskytnúť svojim klientom komplexnú právnu ochranu. Cieľom našej advokátskej kancelárie bolo vždy poskytovať svojim klientom čo najkomplexnejšiu právnu ochranu, a preto sme ju od začiatku budovali ako kolektív špecialistov z rôznych právnych odvetví.

1/3
Kontakt

Potrebujete poradiť?
Nečakajte, dajte nám o sebe vedieť!

    Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.