Pracovné skúsenosti

04/2023 – súčasnosť Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.; advokátsky koncipient

01/2022 – 03/2023 Erben & Erben, advokátska kancelária, s.r.o.; interný právnik a advokátsky koncipient

12/2020 – 08/2021 Erben & Erben, advokátska kancelária, s.r.o.; právny asistent

09/2019 – 03/2020 AKMV advokátska kancelária s. r. o.; právny asistent

05/2018 Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže; stáž

Vzdelanie

2021 – súčasnosť Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, titul PhD.
2019 – 2021 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, titul Mgr.
2016 – 2019 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, titul Bc.

Publikačná činnosť

Bezáková, Nikola (100%): Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. In: Sociálna ochrana osôb so zdravotným postihnutím v pracovnom práve a práve sociálneho zabezpečenia [elektronický dokument]. – : 1. vyd. ISBN 978-80-7160-659-8. – Bratislava : Právnická fakulta UK, 2022. – S. 229 – 245 [online].

Bezáková, Nikola (100%): Home office a jeho právny základ v r. 2022. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2022 [elektronický dokument] : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. – : 1. vyd. ISBN 978-80-7160-668-0. – Bratislava : Právnická fakulta UK, 2022. – S. 271-276 [online].

Bezáková, Nikola (100%): Otec v modernej spoločnosti ako rovnoprávny subjekt rodinného života. In: Bratislavské právnické fórum 2022 [elektronický dokument] : raison d ́être pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Slovensku – 100 rokov vývoja a vyhliadky do budúcnosti. – : 1. vyd. ISBN 978-80-7160-664-2. – Bratislava : Právnická fakulta UK, 2022. – S. 94-101 [online].

Odbornosť

pracovné právo, občianske právo, správne právo, colné právo, vymáhanie pohľadávok

Jazykové znalosti

slovenský jazyk, český jazyk, španielsky jazyk, anglický jazyk

Blog

Aktuality & články