Semináre

V rámci našej činnosti sa venujeme aj organizovaniu seminárov a prednášok. Prednáškovú činnosť vykonávame pre našich klientov, aj pre externé spoločnosti podľa individuálnych potrieb. Príkladmo si Vám dovoľujeme predstaviť niektoré zo špecifických právnych oblastí, ktoré tvoria predmet našej vzdelávacej činnosti. Oblasť Colného práva predstavuje osobitné právne odvetvie so širokým záberom. V rámci prednáškovej činnosti úzko spolupracujeme so spoločnosťou DAC Consulting, s.r.o., ktorá sa venuje predvošetkým clu a spotrebným daniam. Zároveň sme spoluzakladajúci člen skupiny CustomsLawGroup, ktorá pôsobí v krajinách V4 a v Nemecku.

Daňové právo priamo nadväzuje na colnú problematiku. Z tohto dôvodu naša advokátska kancelária vytvorila unikátny tím daňových špecialistov, pričom semináre v tejto oblasti sú zamerané predovšetkým na témy DPH, spotrebných daní, ako aj ďalšie témy súvisiace s daňovým právom.

Bohužiaľ oblasť Transportného a špedičného práva je v podmienkach nášho právneho poriadku stále nedostatočne identifikovaná ako samostatné právne odvetvie. Realizácia medzinárodného obchodu spojeného s obehom tovaru si vyžaduje osobitnú pozornosť a špecializáciu. Semináre pojednávajú najmä o eliminácii výskytu možných chýb a nezrovnalostí, ktorých účelom je eliminácia vzniku prípadnej škody. Naša advokátska kancelária je zároveň členom Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky. Poľnohospodárske právo zahŕňa ďalšie pododvetvia, akými sú družstevné právo, pozemkové právo a mnohé iné.

Prednášky pripravujeme napríklad pre členov Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Trnava, ktorej sme zároveň členom alebo pre zahraničných klientov pôsobiacich v tomto odvetví na našom území.

SME HRDÍ

SEMINÁRE

Problematika spotrebných daní (SPD) a daňového konania v praxi – Daňové kauzy v oblasti SPD a DPH

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom informácie o problematike správy daní so zameraním na daňový poriadok a správu spotrebných daní podľa zákonov o spotrebnej dani z minerálneho oleja, alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, elektriny, uhlia a zemného plynu a súvisiacej DPH. Seminár bude zameraný aj na praktické príklady aplikovania jednotlivých inštitútov v praxi s dopadom na následky ich porušenia. Takisto budeme informovať o právnych názoroch správcov dane, Finančného riaditeľstva SR, prípadne aj Ministerstva financií SR a súdov v Slovenskej republike a ESD, na najdôležitejšie daňové inštitúty a na riešenie konkrétnych káuz v oblasti spotrebných daní a DPH. Seminár je určený manažérom veľkých ako aj malých podnikov, ktorí sú prevádzkovateľmi daňových skladov, oprávnenými príjemcami, alebo inými registrovanými a evidovanými subjektami na SPD, ako aj daňovým poradcom, advokátom, audítorom, právnikom, ekonómom, ako aj ďalším zamestnancom, ktorí prichádzajú do styku s problematikou spotrebných daní a daňového konania, vystupujú v rámci rôznych konaní pred orgánmi Finančnej správy SR a stretávajú sa s každodennými následkami neznalosti v danej oblasti daňového práva.

Lektori – špecialisti na daňové a colné právo: JUDr. Maroš Prosman Mgr. Bc. Roman Šajgalík

viac informácií na webových stránkach: www.seminare-prednasky.com www.prosman-pavlovic.sk www.dacconsulting.sk

Termín:13.06.2019 o 09.00 hod.
Miesto:Hotel Apollo ****
Dulovo námestie 1, 821 08 Bratislava
Školitel:JUDr. Maroš Prosman
Mgr. Bc. Roman Šajgalík – špecialisti na daňové a colné právo

 

Prihlásiť sa

Problematika spotrebných daní (zákon 609/2007 Z. z.), daňového konania a daňových kontrol v praxi

Spoločnosť DAC Consulting v spolupráci s advokátskou kanceláriou Prosman a Pavlovič organizuje seminár v oblasti spotrebných daní a daňového poriadku.

Cieľom seminára je oboznámiť poslucháča s informáciami o najčastejších problémoch s aplikáciou vybraných ustanovení zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, ďalej je seminár zameraný na oblasť správy daní so zameraním na daňový poriadok, najmä problematiku pri aplikácii vybraných ustanovení daňového poriadku. Seminár bude zameraný na praktické príklady aplikovania jednotlivých inštitútov v praxi s dopadom na následky ich porušenia (napr. predmet dane, základné pojmy, registrované subjekty, daňová povinnosť, oslobodenie od dane, vrátenie dane, vedenie evidencií, postup pri daňovej kontrole, daňové konanie, vyrubovacie konanie, opravné prostriedky, sankcie, a iné). Seminár je určený manažérom veľkých ako aj malých podnikov, daňovým poradcom, advokátom, audítorom, právnikom, ekonómom, ako aj ďalším zamestnancom, ktorí prichádzajú do styku s problematikou spotrebných daní a daňového konania, vystupujú v rámci rôznych konaní pred orgánmi Finančnej správy SR a stretávajú sa s každodennými následkami neznalosti v danej oblasti daňového práva.

Cena: 84,00 Eur s DPH
Zľava: tretí účastník z firmy zdarma - bez poplatku

Prihlásenie: officeba@ppak.sk, Tel.: 02/32114775

Termín:14. mája 2019, od 9:00 hod.
Miesto:Kongres Hotel DIXON****
Kongresová sála III, Švermova 32, 974 04, Banská Bystrica
Školitel:Mgr. Bc. Roman Šajgalík,
Mgr. Zuzana Poláková – daňoví a colní špecialisti

 

Nový Colný kódex Únie a jeho uplatňovanie v praxi

Cieľom seminára je oboznámiť poslucháča s problematikou uplatňovania colných predpisov po 1.5.2016 v praxi. Colné predpisy sú tvorené hlavne Colným kódexom Únie č. 952/2013, jeho vykonávacími a delegovanými nariadeniami, ktoré je potrebné v podmienkach Slovenskej republiky uplatňovať v spojení so zákonom č. 199/2004 Z. z. Colný zákon. Zmeny v colných predpisoch po 1.5.2016 sa dotýkajú každého dovozcu, vývozcu, colného zástupcu, avšak najviac držiteľov colných režimov a zjednodušených postupov a majú rovnako vplyv na hospodárske subjekty, ktoré zvažujú požiadať o vydanie SHS/AEO povolenia. ​Seminár je určený obchodným, výrobným, špedičným, deklaračným firmám, ktoré pripravujú colné doklady v dovoze, vývoze, v tranzite, vystupujú v colnom konaní, resp. v iných konaniach pred colnými orgánmi a to tak štatutárnym orgánom ako aj výkonným pracovníkom.

Viac info o seminári

Termín:27. 10. 2017
Miesto:SITNO Forest Resort****,
Vyhne 103, Vyhne
Školitel:JUDr. Maroš Prosman

 

Prihlásiť sa

Novinky v problematike spotrebných daní a DPH v praxi

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom informácie o problematike správy daní so zameraním na daňový poriadok a správu spotrebných daní podľa zákonov o spotrebnej dani z minerálneho oleja, alkoholických nápojov, tabakových výrobkov a súvisiacej DPH. Seminár bude zameraný na praktické príklady aplikovania jednotlivých inštitútov v praxi s dopadom na následky ich porušenia. Seminár je určený manažérom veľkých a aj malých podnikov, daňovým poradcom, advokátom, audítorom, právnikom, ekonómom, ako aj ďalším zamestnancom, ktorí prichádzajú do styku s problematikou správy spotrebných daní, vystupujú v rámci rôznych konaní pred finančnými orgánmi a stretávajú s každodennými následkami neznalosti danej problematiky.

Viac info o seminári

Termín:26. 10. 2017
Miesto:SITNO Forest Resort****,
Vyhne 103, Vyhne
Školitel:JUDr. Maroš Prosman

 

Prihlásiť sa