Odškodnenie z pracovného úrazu

Bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci zaručuje právny poriadok SR.

Táto ochrana si kladie za cieľ zabezpečiť najmä bezpečnosť, zdravie a pracovnú schopnosť zamestnancov. Napriek značnému zlepšeniu stále dochádza k pracovným úrazom. Zamestnávateľ je z tohto dôvodu povinný uhrádzať zákonné poistenie zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze. Pri pracovnom úraze má zamestnávateľ právo, aby Sociálna poisťovňa za neho hradila zamestnancom preukázané nároky na náhradu škody na zdraví.

Žiaľ, v praxi sa stretáme aj so smrteľnými pracovnými úrazmi, kedy okrem nárokov poškodených a pozostalých príbuzných voči Sociálnej poisťovni je možné si uplatňovať aj náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch od zamestnávateľa. Pre riadne a správne uplatnenie práv z pracovného úrazu je nevyhnutné, aby ste v týchto konaniach boli zastúpený advokátom.

Pomôžeme Vám pri získaní, úrazového príplatku, úrazovej renty, pozostalostnej úrazovej renty, jednorazového odškodnenia, pracovnej rehabilitácie a rehabilitačného.

Rekvalifikácie a rekvalifikačného, náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrady nákladov spojených s liečením, náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Náhrady nákladov spojených s pohrebom, za zriadenie pomníka, náhrobnej dosky, na úpravu hrobu. Našimi klientmi sú najmä zamestnanci, pozostalí príbuzní po obetiach pracovných úrazov.

Naše služby zahŕňajú predovšetkým:

  • Zastupovanie v trestom konaní pred policajnými orgánmi, prokurátormi a v súdnom konaní, zastupovanie v konaní o priznanie dávok pred Sociálnou poisťovňou.
  • Zastupovanie v súdnom konaní o náhradu nemajetkovej ujmy, mimosúdne rokovania ohľadom nárokov vyplývajúcich z pracovného úrazu.

Iné služby

Kontakt

JUDr. Petra Knižková (Tomašovičová)
+421 910 902 700
petra.knizkova@ppak.sk

MÁTE OTÁZKY OHĽADOM ODŠKODNENIA?
Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články

#1: Zodpovednosť za pracovný úraz

26. augusta 2020 | Legislatíva Odškodnenie Pracovné právo

Aká je zodpovednosť zamestnávateľa pri pracovnom úraze zamestnanca? Najvyšší súd prináša záver k prejednávanej otázke. Prečítajte si článok.

Viac

Je hotovosť v korona kríze kráľom?

15. júna 2020 | Legislatíva Novinky

Článok sa zaoberá výnimkou zo zákona o obmedzení platieb v hotovosti počas súčasnej situácie vyhláseného núdzového stavu a mimoriadnej [...]

Viac

Obnovenie plynutia lehôt podľa „lex corona“

7. mája 2020 | Legislatíva

Nakoľko k pôvodne očakávanému predĺženiu účinnosti týchto zákonných ustanovení kompetentní zatiaľ nepristúpili, možno konštatovať, že [...]

Viac