Presadzovanie PDV colnými orgánmi

V súčasnosti pozorujeme postupný odklon od pôvodných (fiškálnych) úloh colných orgánov. Dôraz sa kladie predovšetkým na ochranu obyvateľstva a bezpečnosť výrobkov vstupujúcich na naše colné územie.Popri iných úlohách colných orgánov sa však do popredia čoraz viac dostáva ochrana legitímnych záujmov držiteľov práv duševného vlastníctva.

V súlade s európskou a slovenskou legislatívou kompetencie oblasti ochrany práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze alebo tranzite tovaru, ako aj pri tovare na domácom trhu (obchody, veľkosklady, trhoviská, a pod.) vykonávajú colné orgány.

Vďaka predchádzajúcim skúsenostiam našich zamestnancov pri tvorbe a implementovaní príslušnej legislatívy ochrany nehmotných statkov a jej uplatňovaní v praxi sme špecialistami na procesné postupy potrebné pre účinnú ochranu vašich práv duševného vlastníctva.

Naše služby zahŕňajú predovšetkým:

  • komplexná správa práv duševného vlastníctva, predovšetkým práva z ochrannej známky, dizajnu, autorského práva, práva označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení, patentového práva, práva úžitkových vzorov a práva topografií polovodičových výrobkov,
  • registrácia práva duševného vlastníctva na príslušnom orgáne verejnej správya súvisiace poradenstvo,
  • komplexné posúdenie každého individuálneho prípadu prijatia opatrenia na domácom trhu alebo pod colným dohľadom vrátane tvorby právnych analýz,
  • zastupovanie v konaní pred colnými orgánmi pri podaní žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu alebo pod colným dohľadom, alebo pri podaní žiadosti o predĺženie doby, počas ktorej sa majú prijímať opatrenia,
  • komunikácia s colným orgánom pred, počas a po prijatí opatrenia (zaistení tovaru) na domácom trhu alebo pod colným dohľadom vrátane podania vyjadrenia, či zaistený tovar porušuje vaše právo duševného vlastníctva,
  • podanie žaloby o určenie, či zaistený tovar porušuje vaše právo duševného vlastníctva na vecne a miestne príslušný súd v prípade, ak držiteľ tovaru vyjadrí nesúhlas so zničením tovaru v tzv. štandardnom postupe,
  • uplatňovanie náhrady škody voči držiteľovi tovaru,
  • ochrana práv a oprávnených záujmov klienta pri úhrade nákladov colných orgánov počas presadzovania jeho práv duševného vlastníctva,
  • komplexné právne zastupovanie v predmetnej veci a v súvisiacich veciach,
  • okrem vyššie uvedených služieb poskytuje naša spoločnosť právne zastupovanie klienta v konaní pred súdmi alebo orgánmi verejnej správy v občianskych, obchodných alebo správnych veciach, a to v širokej palete spoločenských vzťahov.

 

 

Ochrana PDV pri vývoze a dovoze

Ochrana PDV pri vývoze a dovoze

Procesná ochrana

Procesná ochrana

Máte otázky ohľadom presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi?
Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

officeba@ppak.sk

Contact

Články

Odmietnutie prijatia hotovostnej platby

27. marca 2020 | Legislatíva

V článku prinášame naše postrehy na tému: platobný styk a koronavírus.

Viac

BOZP – Opatrenia vo vzťahu k zamestnancom pri prenosnej chorobe

23. marca 2020 | Legislatíva Pracovné právo

Každý zamestnávateľ je povinný dodržiavať prevenčné opatrenia. V článku píšeme o tom, ako riešiť mimoriadnu situáciu - BOZP a koronavírus.

Viac

Úvod do presadzovania PDV colnými orgánmi a právny rámec

27. januára 2020 | Colné právo

Práva duševného vlastníctva sú v podmienkach Slovenskej republiky chránené špecifickými inštitútmi zakotvenými priamo [...]

Viac