JUDr. Maroš Prosman

17. októbra 2017

JUDr. Maroš Prosman je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, štúdium ktorej ukončil v roku 1998. Po skončení štúdia a absolvovaní povinnej vojenskej služby pracoval ako právnik 7 rokov v colnej správe na rôznych pozíciách druhostupňového orgánu, vrátane vedúcich pozícií, v ktorých rozhodoval o opravných prostriedkoch prvostupňových orgánov, zúčastňoval sa rokovaní výborov Európskej komisie v príslušných výboroch, spracovával legislatívne návrhy a metodicky usmerňoval aplikačnú prax. Následne po absolvovaní koncipientskej praxe založil vlastnú advokátsku kanceláriu v roku 2008 a v roku 2010 sa stal konateľom a partnerom advokátskej kancelárie Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

JUDr. Maroš Prosman sa špecializuje v rámci činnosti advokátskej kancelárie najmä na poradenstvo a zastupovanie v oblasti práva colného, daňového, prepravného a špedičného, ale takisto zastrešuje právne najnáročnejšie prípady z oblasti občianskeho a obchodného práva. Ako konateľ riadi a zastupuje advokátsku kanceláriu navonok.

JUDr. Maroš Prosman poskytuje právne služby v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Späť na články

Domáca výroba pálenky

20. novembra 2018 | Colné právo Legislatíva Správne právo Verejné právo

Do právneho poriadku SR bola s účinnosťou od 1. januára 2019 zapracovaná možnosť Domácej výroby pálenky fyzickými osobami. Udialo sa [...]

Viac

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. novembra 2018 | Colné právo Novinky

Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna ústavného súdu SR dňa 10.10.2018, prijal na ďalšie konanie návrh o vyslovení súladu [...]

Viac

#5 Colné právo: Colný dlh a dane pri dovoze

29. októbra 2018 | Colné právo Legislatíva

V súvislosti s colným právom sa často stretávame s pojmom colný dlh, dovozné clo a vývozné clo. Význam colného práva a colníctva však [...]

Viac

Novinky

Spotrebná daň z minerálneho oleja pred ÚS SR

20. novembra 2018

# 4 Colné právo: Význam statusu Schválený hospodársky subjekt (AEO)

4. júna 2018

„Customs“ Coffee

22. mája 2018

Sme hrdí

Kategórie