SEMINARE

Der Bereich Zollrecht stellt einen eigenständigen Rechtszweig mit breiter Erfassung dar. Im Rahmen der Vortragstätigkeit arbeiten wir eng mit der Gesellschaft DAC Consulting, s.r.o., zusammen, die vor allem mit Zoll und Verbrauchersteuer beschäftigt ist. Gleichzeitig sind wir das mitgründende Mitglied der Gruppe CustomsLawGroup, welche in den V4-Ländern und in Deutschland wirkt.Das Steuerrecht knüpft direkt an die Zollproblematik an. Aus diesem Grund bildete unser Rechtsanwaltbüro ein unikales Team von Steuerspezialisten, wobei Seminare in diesem Bereich vor allem auf die Themen Mehrwertsteuer, Verbrauchersteuer, sowie auf weitere mit dem Steuerrecht zusammenhängende Themen gerichtet sind.

Leider ist der Bereich des Beförderungs- und Speditionsrechts in Bedingungen unserer Rechtsordnung als selbstständiges Rechtsgebiet immer noch ungenügend identifiziert. Verwirklichung des internationalen Handels verbunden mit Warenumlauf erfordert eine besondere Aufmerksamkeit und Spezialisierung. Seminare behandeln vor allem die Eliminierung von Erscheinung möglicher Fehler und Unstimmigkeiten, so ist deren Zweck die Eliminierung von Erstehung eventueller Schäden. Unser Rechtsanwaltbüro ist gleichzeitig Mitglied des Bundes für Logistik und Spedition der Slowakischen Republik. Das Landwirtschaftsrecht erfasst weitere Unterbereiche, wie das Genossenschaftsrecht, Grundstückrecht und viele weiteren. Die Vorträge bereiten wir zum Beispiel für Mitglieder der Regionalen Landwirtschafts- und Lebensmittelkammer Trnava, deren Mitglieder wir gleichzeitig sind, oder für ausländische, in diesem Zweig auf dem Gebiet der Slowakei wirkende Mandanten vor.

WIR SIND STOLZ AUF.

SEMINARE

Nový Colný kódex Únie a jeho uplatňovanie v praxi

Cieľom seminára je oboznámiť poslucháča s problematikou uplatňovania colných predpisov po 1.5.2016 v praxi. Colné predpisy sú tvorené hlavne Colným kódexom Únie č. 952/2013, jeho vykonávacími a delegovanými nariadeniami, ktoré je potrebné v podmienkach Slovenskej republiky uplatňovať v spojení so zákonom č. 199/2004 Z. z. Colný zákon. Zmeny v colných predpisoch po 1.5.2016 sa dotýkajú každého dovozcu, vývozcu, colného zástupcu, avšak najviac držiteľov colných režimov a zjednodušených postupov a majú rovnako vplyv na hospodárske subjekty, ktoré zvažujú požiadať o vydanie SHS/AEO povolenia. ​Seminár je určený obchodným, výrobným, špedičným, deklaračným firmám, ktoré pripravujú colné doklady v dovoze, vývoze, v tranzite, vystupujú v colnom konaní, resp. v iných konaniach pred colnými orgánmi a to tak štatutárnym orgánom ako aj výkonným pracovníkom.

Termín:27. 10. 2017
Miesto:SITNO Forest Resort****,
Vyhne 103, Vyhne
Školitel:JUDr. Maroš Prosman

 

Anmelden

Novinky v problematike spotrebných daní a DPH v praxi

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom informácie o problematike správy daní so zameraním na daňový poriadok a správu spotrebných daní podľa zákonov o spotrebnej dani z minerálneho oleja, alkoholických nápojov, tabakových výrobkov a súvisiacej DPH. Seminár bude zameraný na praktické príklady aplikovania jednotlivých inštitútov v praxi s dopadom na následky ich porušenia. Seminár je určený manažérom veľkých a aj malých podnikov, daňovým poradcom, advokátom, audítorom, právnikom, ekonómom, ako aj ďalším zamestnancom, ktorí prichádzajú do styku s problematikou správy spotrebných daní, vystupujú v rámci rôznych konaní pred finančnými orgánmi a stretávajú s každodennými následkami neznalosti danej problematiky.

Termín:26. 10. 2017
Miesto:SITNO Forest Resort****,
Vyhne 103, Vyhne
Školitel:JUDr. Maroš Prosman

 

Anmelden