COVID-19 a interné predpisy

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 vznikajú v praxi mnohé otázky týkajúce sa najmä pracovnoprávnych predpisov, ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci, resp. ochrany osobných údajov, ako aj konkrétneho postupu zamestnávateľov, resp. prevádzkovateľov v prípade výskytu ochorenia COVID-19 na pracovisku, alebo v prípade akéhokoľvek kontaktu s nakazenou osobou. Za účelom minimalizácie rizikových situácií a najmä predchádzaniu vzniku incidentov pri neznalosti postupu v jednotlivých situáciách odporúčame, aby sa tieto postupy upravili v rámci interných smerníc, inštrukcií a pokynov za účelom zabezpečenia účinnej ochrany a najmä rýchlej reakcii na vzniknutú hrozbu.

Služby v súvislosti s vyššie uvedeným sú zamerané najmä na nasledovné:

  • Vypracovanie, revízia a prispôsobenie internej dokumentácie (smernice, inštrukcie, pokyny, úprava pracovného poriadku, a ďalšie) k aktuálnej situácii a opatreniam prijatým v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19, ako aj úprava ďalších pracovnoprávnych dokumentov (napr. dodatky k pracovným zmluvám);
  • Konzultácie, analýzy, poradenstvo k povinnostiam zamestnávateľa, resp. spoločnosti v oblasti pracovného práva, predpisov na ochranu bezpečnosti zdravia pri práci, verejného zdravia, ako aj v iných súvisiacich právnych oblastiach;
  • Poradenstvo, príprava a revízia dokumentov v súvislosti s ochranou osobných údajov;
  • Poradenstvo a konzultácie k aktuálnym opatreniam a legislatívnym zmenám v dôsledku ochorenia COVID-19;
  • Poradenstvo a konzultácie k právam a povinnostiam zamestnávateľa voči štátnym orgánom a voči zamestnancom v súvislosti s aktuálne účinnými opatreniami a rozhodnutiami kompetentných orgánov v dôsledku ochorenia COVID-19;
  • Poradenstvo, konzultácie a spracovanie, resp. revízia interných postupov zamestnávateľa v prípade výskytu COVID-19 incidentu;
  • ako aj ďalšie úkony, podľa potreby klienta.
Poradenstvo

Poradenstvo

Vypracovanie dokumentácie

Vypracovanie dokumentácie

Konzultácie

Konzultácie

MÁTE OTÁZKY K AKTUÁLNYM OPATRENIAM A LEGISLATÍVNYM ZMENÁM?
Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií

Bratislava

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Trnava

Hlavná 31, 917 01 Trnava

Žilina

Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina

Banská Bystrica

Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Články

Novela Zákonníka práce v súvislosti s očkovaním

17. septembra 2021 | Novinky Pracovné právo

Pripravovaná novela Zákonníka práce v súvislosti s očkovaním - ako plánuje zákonodarca umožniť zamestnávateľom zvýhodnenie pre [...]

Viac

HOSPODÁRSKE OPATRENIA (COVID-19) -Dotácie na úhradu nájomného

26. februára 2021 | Legislatíva Odborné články Spoločnosti

Možnosť podávania žiadostí o dotácie nájomného za sťažené obdobie užívania od 01.01.2021 do 31.01.2021? Prečítajte si aktualizáciu článku.

Viac

Prvá pomoc plus plus – predĺženie projektu podpory udržania zamestnanosti

24. februára 2021 | Legislatíva

Vláda SR schválila ďalšie aktualizované znenie projektu podpory zamestnanosti s názvom Prvá pomoc plus plus. Žiadať o príspevky bude [...]

Viac