Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

26. júla 2016

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Foto: pexels.com

Dobrý deň,
aktuálne prebieha medzi mnou a mojim manželom rozvodové konanie, následne by malo prebehnúť vyporiadanie majetku. Zaujímalo by ma, aké sú pravidlá vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, konkrétne aký majetok sa do bezpodielového spoluvlastníctva zahŕňa, nakoľko ešte pred uzavretím manželstva som vlastnila dom, ktorý som zdedila po rodičoch, v ktorom sme s manželom a deťmi bývali počas manželstva. Na opravu domu sme s manželom za trvania manželstva jednorazovo použili spoločné úspory. Bude aj napriek tomu, že som vlastníčkou domu patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vzhľadom na vynaloženie spoločných úspor na opravy? Ďakujem, Vaša čitateľka Maja.

Vážená čitateľka,
V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) je bez ďalšieho všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. Výnimku tvoria veci získané dedičstvom alebo darom, veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa vychádza rovnosti podielov oboch manželov. To však neznamená, že nebude zohľadnené, pokiaľ boli spoločné prostriedky z BSM použité na zveľadenie oddeleného majetku jedného z manželov. Každý z manželov je totiž oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Všeobecným pravidlom tiež je, že sa prihliada pri vyporiadaní BSM predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

V prípade, ktorý uvádzate ste výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti – domu, ktorý ste zdedila pred uzavretím manželstva po rodičoch. Nakoľko ste dom nadobudli ešte pred uzavretím manželstva, nebude tento patriť do BSM, ale do Vášho oddeleného majetku. Pokiaľ ale boli spoločné úspory použité na zveľadenie Vášho oddeleného majetku, je Váš manžel v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, ktoré určujú pravidlá vyporiadania BSM oprávnený žiadať, aby ste nahradili, čo sa vynaložilo zo spoločného majetku na Váš oddelený majetok. Ide o tzv. pohľadávku BSM voči oddelenému majetku jedného z manželov. Vo Vašom prípade ste teda povinná nahradiť skutočne vynaložené finančné prostriedky, ktoré boli použité z BSM na rekonštrukciu domu vo Vašom vlastníctve. Pokiaľ bude Váš manžel požadovať, aby ste vynaložené finančné prostriedky nahradila, je na ňom, aby preukázal, že k ich vynaloženiu skutočne došlo, pričom bude potrebné preukázať aj ich skutočnú výšku.

Najvhodnejším riešením je vykonať vyporiadanie BSM na základe dohody. Dohodu o vyporiadaní BSM možno uzavrieť po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva t.j. po zániku BSM. Výhodou dohody o vyporiadaní BSM je možnosť upraviť si spôsob rozdelenia majetku a výšku podielov bez zásahov súdu (t.j. jeden z manželov môže nadobudnúť väčšiu, resp. menšiu časť majetku).

Späť na články

Európsky platobný rozkaz – návrh a odpor

21. septembra 2018 | Legislatíva Obchodné právo

Európsky platobný rozkaz je upravený v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zaviedlo európske konanie [...]

Viac

#2: Zodpovednosť za pracovný úraz

17. septembra 2018 | Legislatíva Odškodnenie

Zatiaľ čo prvá časť článku týkajúceho sa zodpovednosti za pracovný úraz pojednáva o nespornej miere zavinenia medzi zamestnávateľom a [...]

Viac

Osvedčovanie podpisov pri zmenách v spoločnosti

10. septembra 2018 | Obchodné právo Právna poradňa Spoločnosti

Dobrý deň, potreboval by som sa uistiť, v akých prípadoch je potrebné osvedčovať podpisy na rozhodnutí jediného spoločníka spoločnosti [...]

Viac

Novinky

# 4 Colné právo: Význam statusu Schválený hospodársky subjekt (AEO)

4. júna 2018

„Customs“ Coffee

22. mája 2018

Aktualizovaný zoznam voľných živností od 2018

5. apríla 2018

Sme hrdí

Kategórie