Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom webovej stránky www.prosman-pavlovic.sk (ďalej aj „www.prosman-pavlovic.sk“ alebo „webová stránka“) je obchodná spoločnosť, advokátska kancelária:

Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Hlavná 31, 917 01 Trnava, IČO: 36 865 281, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 24558/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“).

 V súvislosti s prevádzkou webovej stránky www.prosman-pavlovic.sk dochádza ku spracovaniu osobných údajov fyzických osôb, ktoré používajú webovú stránku (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“ alebo „Užívateľ“). K spracúvaniu osobných údajov prichádza v nasledujúcich prípadoch:

 1. KONTAKTNÝ FORMULÁR – kontakt a jednotlivé služby:

Prevádzkovateľ vybavuje požiadavky Dotknutých osôb, ktoré sú Prevádzkovateľovi doručené prostredníctvom kontaktných formulárov:

 • v sekcii na webovej stránke: Kontakt (ďalej ako „podstránka Kontakt“), ako aj
 • v sekciách jednotlivých služieb: Daňové právo, Colné právo, Obchodné spoločnosti, ako aj v sekciách ďalších služieb (ďalej ako „podstránky Služieb“).

Do kontaktného formulára uvádza Dotknutá osoba:

 • v podstránke Kontakt: meno, priezvisko, telefón, e-mail, o aké služby má Dotknutá osoba záujem a text správy,
 • v podstránkach Služieb: meno, priezvisko, e-mail a text správy

Osobné údaje v podstránke Kontakt a v podstránkach Služieb sú spracovávané za účelom vybavenia žiadosti Užívateľa. Právny základ spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle článku 6. ods. 1 písmeno f) Nariadenia, t. j. spracúvanie je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa, keďže vybavuje individuálnu požiadavku Užívateľa. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je poskytnutie služby, spočívajúcej vo vybavení žiadosti Užívateľa.

Údaje uvedené Užívateľom sú u nás uchovávané do 30 dní odo dňa splnenia účelu (vybavenia žiadosti Užívateľa) a vymazané najneskôr v posledný deň 30 dňovej doby.

 1. KONTAKTNÝ FORMULÁR – kariéra:

Prevádzkovateľ poskytuje záujemcom v sekcii: Kariéra (ďalej ako „podstránka Kariéra“), možnosť zaslania žiadosti o prácu prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára, spolu s možnosťou priloženia životopisu.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutých osôb, ktoré sú Prevádzkovateľovi doručené prostredníctvom kontaktného formulára v podstránke Kariéra, najmä: meno, priezvisko, telefón, e-mail, text správy, ako aj údaje uvedené v životopise.

Osobné údaje v podstránke Kariéra sú spracovávané za účelom vybavenia žiadosti Užívateľa o prácu u Prevádzkovateľa. Právny základ spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle článku 6. ods. 1 písmeno f) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa, keďže vybavuje individuálnu požiadavku Užívateľa.

Údaje uvedené Užívateľom sú u nás uchovávané do 30 dní odo dňa splnenia účelu (vybavenia žiadosti Užívateľa) a vymazané najneskôr v posledný deň 30 dňovej doby.

 1. ZASLANIE INFORMAČNÉHO E-MAILU UŽÍVATEĽOM:

Pri zaslaní e-mailovej žiadosti na jeden z uvedených e-mailov na webovej stránke získava Prevádzkovateľ e-mailovú adresu Užívateľa, prostredníctvom ktorej je zaslaný e-mail, ako aj ďalšie informácie, ktoré sú súčasťou e-mailu.

Osobné údaje sú spracovávané za účelom vybavenia žiadosti Užívateľa, a to v súlade s článkom 6. ods. 1 písmeno f) Nariadenia, t. j. spracúvanie je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa, keďže vybavuje individuálnu požiadavku Užívateľa.

Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je poskytnutie služby, spočívajúcej vo vybavení žiadosti Užívateľa.

Údaje uvedené Užívateľom sú u nás uchovávané do 30 dní odo dňa splnenia účelu (vybavenia žiadosti Užívateľa) a vymazané najneskôr v posledný deň 30 dňovej doby. 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré Užívateľ poskytuje Prevádzkovateľovi musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj Prevádzkovateľa.

Ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje najmä ustanoveniami Nariadenia a Zákona, pričom práva Užívateľov sú upravené Nariadením a Zákonom, ako aj ďalšími právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Na základe vašej písomnej žiadosti máte ako Dotknutá osoba nasledujúce práva:

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v elektronickej forme, prostredníctvom e-mailu, pokiaľ nie je z vašej strany požadované inak.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ nepoužíva v kontexte spracúvania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

 Právo odvolať súhlas

Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje spracúvame na inom právnom základe, ako je súhlas so spracovaním osobných údajov. Môže sa však stať, že Vás o súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov, a to telefonicky, elektronicky, ako aj písomne.

 Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú Vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa na nás obrátiť na telefónnom čísle: 02 321 14 775 alebo zaslaním e-mailu na adresu: officeba@ppak.skalebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla Prevádzkovateľa na korešpondenčnú adresu:

 Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Hlavná 31, 917 01 Trnava

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 1. SÚBORY COOKIES

Na našej stránke používame súbory “cookies”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Prostredníctvom „cookies“ nezaznamenávame Vaše osobné údaje do našich databáz a ako užívateľ pre nás nie ste identifikovateľný.

Cookies, ktoré zbierame sú esenciálne a analytické.

Esenciálne „cookies“ slúžia na zachovanie základnej funkčnosti a zlepšenie užívateľského zážitku, napr. uchovávame vyplnené údaje v objednávkovom formulári, v kontaktom formulári alebo vo formulári kariéra, a to do momentu odoslania každého z formulárov. Tieto údaje sú ukladané vo Vašom prehliadači, t. j. k týmto údajom nemáme prístup.

Analytické „cookies“ slúžia na zaznamenávanie Vášho pohybu na webovej stránke www.prosman-pavlovic.sk, ako aj kliknutí a vyhľadávaných produktov. Analytické „cookies“ zbierame taktiež pre zlepšenie služieb a užívateľského zážitku.

Zbieranie esenciálnych a analytických „cookies“ prebieha od Vašej návštevy stránky www.prosman-pavlovic.sk, o čom Vás informujeme pri Vašej prvej návšteve stránky, ako aj každé 3 mesiace od tejto prvej, alebo ďalšej návštevy.

Čo všetko sa dozvieme prostredníctvom „cookies“?

 • anonymné zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívatelia používajú podstránky, ako napr. ktoré podstránky sú navštevované najčastejšie, koľko času strávi návštevník prezeraním stránky a pod.
 • anonymné zhromažďovanie technických informácií o zariadení, z ktorého je podstránka navštevovaná, ako napr. informácie o type a verzii prehliadača, type a verzii operačného systému, type a verzii zariadenia z ktorého je stránka navštevovaná a pod.

Ak nemáte záujem, aby sme zbierali Vaše „cookies“, zbieranie je možné vypnúťv prehliadači, z ktorého nás navštevujete alebo prostredníctvom návštevy z prehliadača v režime inkognito. Tým však prichádzate napr. o možnosť ukladania predvyplnených údajov vo formulároch alebo o niektoré ostatné funkcie stránky.

Prostredníctvom „cookies“ Vás neidentifikujeme ako Dotknutú osobu.

 1. PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ nespracúva Vaše osobné údaje profilovaním, t. j. žiadnou formou automatizovaného spracúvania osobných údajov. Na webovej stránke www.prosman-pavlovic.sk, teda neprichádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov na vyhodnotenie Vašich osobných aspektov, teda k predvídaniu majetkových pomerov, osobných preferencií, záujmov a pod.

 1. PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ 

Prevádzkovateľ neprenáša a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín, ako ani do medzinárodných organizácií.

 1. PRÍJEMCOVIA

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – prevažne sprostredkovateľom. Týmito sprostredkovateľmi sú napríklad spoločnosti, ktoré poskytujú Prevádzkovateľovi IT služby, spoločnosti poskytujúce služby webhostingu a poskytovatelia marketingových služieb.

Aktuálny zoznam spolupracujúcich sprostredkovateľov Vám v prípade Vašej žiadosti zašleme prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu uvedenú v žiadosti.

S partnermi máme uzatvorené zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov a zároveň, títo partneri poskytujú dostatočné záruky so spracúvaním osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi.